Sosiologi og sosialantropologi (POS04‑01)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål

 • finne og vurdere informasjon for å analysere faglige spørsmål og problemstillinger
 • vurdere samfunnsvitenskapelige teorier, metoder og tenkemåter, og bruke disse for å utforske sosiale og kulturelle fenomener og gjennomføre samfunnsfaglige undersøkelser
 • gjøre rede for og reflektere over sosialisering som en livslang prosess
 • drøfte årsaker til sosiale avvik og reflektere over og vurdere individuelle og kollektive reaksjoner
 • drøfte ulike oppfatninger av begrepet kultur, og sammenligne kulturfenomener innad i og mellom kulturer
 • analysere hvordan kulturer er stabile og i endring, og drøfte utfordringer og muligheter som følger av kulturelt mangfold
 • gjøre rede for ulike former for makt og vurdere hvordan utøvelse av makt påvirker aktører, strukturer og handlinger
 • drøfte hvordan medier, kommunikasjon og samhandling endrer seg i takt med utvikling av ny teknologi
 • reflektere over årsaker til marginalisering i samfunnet og utforske og vurdere tiltak som kan motvirke utenforskap og fremme inkludering
 • utforske og reflektere over mangfold og variasjoner i ulike urfolks kulturer og samfunnsliv
 • drøfte betydningen av kulturforståelse og interkulturell kompetanse i et demokratisk og mangfoldig samfunn
 • bruke teorier om lagdeling og klasser for å drøfte sosial ulikhet
 • gjøre rede for forutsetninger for sosial mobilitet og drøfte konsekvenser av høy og lav sosial mobilitet i ulike samfunn og kulturer
 • drøfte konsekvenser av ulik organisering av arbeid og vurdere betydningen av arbeid og produksjon for individ og samfunn
 • vurdere ulike former for arbeidsdeling og drøfte sammenhenger mellom teknologi, produksjon og samfunnsendringer
 • vurdere hvordan politiske ideologier behandler makt- og fordelingsspørsmål, og drøfte oppfatninger av rettferdighet og fordeling
 • drøfte sammenhenger mellom sosiale prosesser og sosial ulikhet på individ- og samfunnsnivå, og muligheter for å skape bærekraftige samfunn

Underveisvurdering

Standpunktvurdering