Sosiologi og sosialantropologi (POS04‑01)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål

 • finne og
  vurdere
  informasjon for å
  analysere
  faglige spørsmål og problemstillinger
 • vurdere
  samfunnsvitenskapelige teorier, metoder og tenkemåter, og
  bruke
  disse for å
  utforske
  sosiale og kulturelle fenomener og
  gjennomføre
  samfunnsfaglige undersøkelser
 • gjøre rede for
  og
  reflektere
  over sosialisering som en livslang prosess
 • drøfte
  årsaker til sosiale avvik og
  reflektere
  over og
  vurdere
  individuelle og kollektive reaksjoner
 • drøfte
  ulike oppfatninger av begrepet kultur, og
  sammenligne
  kulturfenomener innad i og mellom kulturer
 • analysere
  hvordan kulturer er stabile og i endring, og
  drøfte
  utfordringer og muligheter som følger av kulturelt mangfold
 • gjøre rede for
  ulike former for makt og
  vurdere
  hvordan utøvelse av makt påvirker aktører, strukturer og handlinger
 • drøfte
  hvordan medier, kommunikasjon og samhandling endrer seg i takt med utvikling av ny teknologi
 • reflektere
  over årsaker til marginalisering i samfunnet og
  utforske
  og
  vurdere
  tiltak som kan motvirke utenforskap og fremme inkludering
 • utforske
  og
  reflektere
  over mangfold og variasjoner i ulike urfolks kulturer og samfunnsliv
 • drøfte
  betydningen av kulturforståelse og interkulturell kompetanse i et demokratisk og mangfoldig samfunn
 • bruke
  teorier om lagdeling og klasser for å
  drøfte
  sosial ulikhet
 • gjøre rede for
   forutsetninger for sosial mobilitet og 
  drøfte
   konsekvenser av høy og lav sosial mobilitet i ulike samfunn og kulturer
 • drøfte
  konsekvenser av ulik organisering av arbeid og
  vurdere
  betydningen av arbeid og produksjon for individ og samfunn
 • vurdere
  ulike former for arbeidsdeling og
  drøfte
  sammenhenger mellom teknologi, produksjon og samfunnsendringer
 • vurdere
  hvordan politiske ideologier behandler makt- og fordelingsspørsmål, og
  drøfte
  oppfatninger av rettferdighet og fordeling
 • drøfte
  sammenhenger mellom sosiale prosesser og sosial ulikhet på individ- og samfunnsnivå, og muligheter for å skape bærekraftige samfunn

Underveisvurdering

Standpunktvurdering