Vg2 industriteknologi (PIN02‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter teknologi

 • bruke
  maskiner og utstyr til å bearbeide aktuelle materialer i tråd med gjeldende helse-, miljø- og sikkerhetsrutiner og sørge for orden og renhold på arbeidsplassen
 • montere, sette i drift og feilsøke automatiserte hydraulikk- og pneumatikkanlegg etter spesifikasjoner
 • montere, sette i drift og feilsøke maskiner og utstyr i en produksjonsprosess
 • bruke
  og velge målemetode og måleutstyr i samsvar med arbeidsoppgaver og vurdere
  måleresultater i henhold til toleranser
 • planlegge
  og gjennomføre
  praktiske arbeidsoppgaver i både kjente og ukjente sammenhenger
 • bruke
  digitale verktøy til å utarbeide modeller, tegninger, skjemaer, arbeidsbeskrivelser og kvalitetssikringssystemer i planlegging og produksjon
 • forklare og bruke
  riktig bearbeidingsmetode ut fra materialer, arbeidstegninger og spesifikasjoner
 • programmere, simulere og drifte styrte produksjonsmaskiner
 • forklare og bruke
  ulike metoder og teknikker for overflatebehandling
 • anvende
  sammenføyningsmetoder etter instruksjoner og arbeidsbeskrivelser
 • håndtere gasser og kjemikalier i henhold til sikkerhetsdatablader
 • vurdere
  og beskrive
  bruksområder, egenskaper og kombinasjoner for aktuelle materialer
 • utarbeide rapporter og skjemaer knyttet til arbeidsoppgaver og vurdere
  resultatet av eget arbeid
 • anvende
  program for simulering og styring av robot og automasjon
 • bruke
  additiv tilvirkning for å løse læringsoppdrag
 • beskrive
  og reflektere
  over betydningen av resirkulering og materialgjenvinning
 • samarbeide
  med elever, kunder, leverandører og medarbeidere om arbeidsoppdrag
 • drøfte
  hvilke krav og forventninger som stilles til et likeverdig og inkluderende yrkesfellesskap, og beskrive
  hvilke plikter og rettigheter arbeidsgiver og arbeidstaker har i arbeidslivet

Underveisvurdering

Standpunktvurdering