Verdigrunnlaget i opplæringaOverordna del

Skolen skal byggje praksisen sin på verdiane i formålsparagrafen i opplæringslova.