Norsk kort botid vgo (NOR09‑04)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter Vg3 studieforberedende utdanningsprogram

 • lese, tolke
  og analysere
  egnede romaner, noveller, drama, lyrikk og sakprosa fra 1850 til i dag og se dem i kulturhistorisk kontekst og i lys av egen samtid
 • analysere
  , tolke
  og vurdere
  virkemidler i egnede tekster med ulike uttrykksformer
 • forklare og vurdere
  argumentasjonen i egnede sakprosatekster ved å bruke
  kunnskap om retoriske appellformer
 • skrive litterære tolkninger og sammenligninger
 • argumentere og reflektere
  skriftlig
 • bruke
  fagkunnskap og fagspråk i presentasjoner og fagartikler
 • uttrykke seg med god språkføring og bruke
  sentrale regler innenfor formverk og rettskriving
 • bruke
  kilder på en kritisk og etterprøvbar måte
 • uttrykke seg med god uttale og et variert ordforråd
 • lytte til og forstå
  muntlig norsk godt nok til å kunne følge resonnementer og delta aktivt i samtaler og diskusjoner
 • tilpasse språket etter formål, innhold og mottaker
 • gjøre rede for
  endringer i talespråk i Norge i dag og reflektere
  over sammenhenger mellom språk, kultur og identitet

Underveisvurdering

Standpunktvurdering