Næringslivsøkonomi (NOK02‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter økonomi og ledelse

 • velge og
  bruke
  økonomiske modeller til å bearbeide og beregne økonomiske størrelser
 • utforske
  og
  presentere
  dagsaktuelle næringslivsøkonomiske temaer eller problemstillinger
 • gjennomføre
  kostnads-, resultat- og volumanalyser og
  vurdere
  lønnsomhet og risiko
 • vurdere
  konkurransesituasjonen ved ulike markedsformer og
  analysere
  valg av produksjonsnivå og prissetting ut fra et bedriftsøkonomisk og bærekraftig perspektiv
 • vurdere
  ulike metoder for priskalkulasjon og fastsette pris på produkt
 • budsjettere og
  vurdere
  kapitalbehov og finansiering av investeringsprosjekter
 • gjennomføre
  investeringsanalyser og
  vurdere
  lønnsomhet og risiko ut fra et bedriftsøkonomisk og bærekraftig perspektiv
 • vurdere
  ulike organisasjonsteorier og
  drøfte
  hvordan struktur og kultur kan påvirke virksomheters arbeidsmiljø og lønnsomhet
 • utforske
  ledelsesteori og ledelse som funksjon, og
  vurdere
  hvordan ulike måter å utøve ledelse på kan påvirke arbeidsmiljø, bedriftskultur, effektivitet og bærekraft

Underveisvurdering

Standpunktvurdering