Næringslivsøkonomi (NOK02‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter økonomi og ledelse

  • velge og bruke økonomiske modeller til å bearbeide og beregne økonomiske størrelser
  • utforske og presentere dagsaktuelle næringslivsøkonomiske temaer eller problemstillinger
  • gjennomføre kostnads-, resultat- og volumanalyser og vurdere lønnsomhet og risiko
  • vurdere konkurransesituasjonen ved ulike markedsformer og analysere valg av produksjonsnivå og prissetting ut fra et bedriftsøkonomisk og bærekraftig perspektiv
  • vurdere ulike metoder for priskalkulasjon og fastsette pris på produkt
  • budsjettere og vurdere kapitalbehov og finansiering av investeringsprosjekter
  • gjennomføre investeringsanalyser og vurdere lønnsomhet og risiko ut fra et bedriftsøkonomisk og bærekraftig perspektiv
  • vurdere ulike organisasjonsteorier og drøfte hvordan struktur og kultur kan påvirke virksomheters arbeidsmiljø og lønnsomhet
  • utforske ledelsesteori og ledelse som funksjon, og vurdere hvordan ulike måter å utøve ledelse på kan påvirke arbeidsmiljø, bedriftskultur, effektivitet og bærekraft

Underveisvurdering

Standpunktvurdering