Vg1 naturbruk (NAB01‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter naturbasert produksjon og tjenesteyting

 • stelle planter basert på kunnskaper om artenes biologi og kretsløpene i naturen
 • stelle dyr eller fisk med respekt for etiske retningslinjer og kunnskaper om dyrevelferd, dyrehelse og artenes biologi
 • utføre arbeidsoppgaver i ulike deler av verdikjeden basert på gjeldende regler og standarder
 • klassifisere og
  presentere
  et utvalg av arter og materialer og velge materialer ut fra arbeidsoppdrag og materialenes egenskaper
 • følge bruksanvisning og
  bruke
  manual for utstyr som benyttes i produksjonen, og foreta enkelt ettersyn, vedlikehold og enkle reparasjoner
 • prøve ut driftsmetoder og
  vurdere
  dem opp mot tradisjon, etikk, kvalitetskrav og miljøkonsekvenser
 • gjennomføre
  og
  dokumentere
  arbeid i samsvar med gjeldende bestemmelser for helse, miljø og sikkerhet og
  vurdere
  risiko
 • velge og
  bruke
  analoge og digitale verktøy til planlegging og gjennomføring av arbeidsoppgaver
 • foreta enkle beregninger av råvare- og materialforbruk, innsatsfaktorer og utbytte
 • samle,
  tolke
  og
  bruke
  data tilknyttet arbeidsoppgaver i naturbruk og
  tolke
  kilder og observasjoner kritisk
 • utføre enkel bearbeiding av råstoff
 • gjøre rede for
  og
  vurdere
  hvordan partene i arbeidslivet samarbeider for å
  utvikle
  et bedre arbeidsliv

Underveisvurdering

Standpunktvurdering