Vg1 naturbruk (NAB01‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter naturbasert produksjon og tjenesteyting

 • stelle planter basert på kunnskaper om artenes biologi og kretsløpene i naturen
 • stelle dyr eller fisk med respekt for etiske retningslinjer og kunnskaper om dyrevelferd, dyrehelse og artenes biologi
 • utføre arbeidsoppgaver i ulike deler av verdikjeden basert på gjeldende regler og standarder
 • klassifisere og presentere et utvalg av arter og materialer og velge materialer ut fra arbeidsoppdrag og materialenes egenskaper
 • følge bruksanvisning og bruke manual for utstyr som benyttes i produksjonen, og foreta enkelt ettersyn, vedlikehold og enkle reparasjoner
 • prøve ut driftsmetoder og vurdere dem opp mot tradisjon, etikk, kvalitetskrav og miljøkonsekvenser
 • gjennomføre og dokumentere arbeid i samsvar med gjeldende bestemmelser for helse, miljø og sikkerhet og vurdere risiko
 • velge og bruke analoge og digitale verktøy til planlegging og gjennomføring av arbeidsoppgaver
 • foreta enkle beregninger av råvare- og materialforbruk, innsatsfaktorer og utbytte
 • samle, tolke og bruke data tilknyttet arbeidsoppgaver i naturbruk og tolke kilder og observasjoner kritisk
 • utføre enkel bearbeiding av råstoff
 • gjøre rede for og vurdere hvordan partene i arbeidslivet samarbeider for å utvikle et bedre arbeidsliv

Underveisvurdering

Standpunktvurdering