Vg1 naturbruk (NAB01‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter naturbasert næringsaktivitet

  • reflektere over hvilke krav og forventninger som blir stilt til en profesjonell yrkesutøver knyttet til samhandling og deltakelse i samfunnsdebatten om natur, ressursbruk og forvaltning
  • planlegge, gjennomføre og vurdere naturbaserte næringsaktiviteter og beskrive en tilhørende verdikjede
  • utforske eksempler på lokal produkt- og næringsutvikling basert på teknologisk utvikling, lokale ressurser, kultur og tradisjon
  • presentere næringsaktiviteter, produkter eller tjenester for ulike målgrupper
  • drøfte hvordan naturbaserte produkter og tjenester kan utvikles innenfor rammen av bærekraftig utvikling og ressursforvaltning
  • beskrive og vurdere likheter og forskjeller i yrkesutøvelsen i ulike typer naturbruk
  • orientere seg i naturen ved hjelp av tradisjonelle og moderne metoder og hjelpemidler
  • velge og bruke utstyr og bekledning etter situasjon, naturforhold og klima og utføre enkelt vedlikehold på utstyret
  • vurdere risiko og utføre naturbaserte aktiviteter med hensyn til egen og andres sikkerhet
  • utføre grunnleggende førstehjelp

Underveisvurdering

Standpunktvurdering