Musikk i perspektiv (MUS06‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter musikk i perspektiv 2

  • gjenkjenne, analysere og reflektere over kjennetegn og særtrekk ved lokale, nasjonale og globale musikktradisjoner og -praksiser, inkludert norsk og samisk folkemusikk
  • reflektere over musikkens utviklingstrekk og funksjoner for individet og samfunnet, i ulike historiske kontekster, ved å bruke kunnskap om musikalske virkemidler
  • utforske og reflektere over hvordan likestilling, menneskeverd og politiske meninger kommer til uttrykk i ulike musikkformer
  • drøfte musikkens rolle og betydning for menneskers følelsesliv, sosiale relasjoner og identitet til ulike tider
  • utforske og drøfte hvordan natur, menneske, ressursbruk og samfunn kommer til uttrykk i ulike musikkformer
  • analysere musikkens elementer med utgangspunkt i noterte og klingende musikkeksempler ved å bruke musikkteoretisk kunnskap og fagbegreper
  • memorere, utføre og utforske elementer og virkemidler i musikk fra ulike sjangre ved å bruke gehør
  • lese notert musikk og notere musikalske forløp fra ulike sjangre ved å bruke gehør
  • planlegge og gjennomføre et musikkfaglig fordypningsarbeid og presentere arbeidet i et passende medium

Underveisvurdering

Standpunktvurdering