Hva er nytt i musikk, dans og drama?

Læreplanene gir elevene mulighet til å arbeide kreativt og utvikle sin utøvende identitet innenfor musikk, dans og drama. 

Læreplaner i drama vg2 og vg3 utsettes til 20. april

Gjennom høringen har det vært stort engasjement om læreplanene i drama, og det har kommet inn høringsinnspill som krever noe mer arbeid med læreplanene før de er klare.

Læreplanene i drama vil beholde hovedstrukturen fra høringsutkastene. Det er heller ikke grunnlag i høringen for å ta ut sentralt innhold av læreplanene som lå til høring. Det har imidlertid kommet innspill om konkretisering av nåværende innholdselementer og forslag om nye. Dette skal vi nå vurdere. Det er også behov for å bedre sammenhengen mellom tekstene i «Om faget» og kompetansemål på bakgrunn av høringsinnspill. Samtidig må kjerneelementene endres i tråd med at innholdet i faget justeres.

De nye læreplanene styrker det skapende, kunstneriske erkjennelsesformer, det tverrkunstneriske, kroppslig læring og samarbeidslæring. For å legge til rette for dybdelæring i fagene inngår kontekst- og kulturforståelse i refleksjon og kritisk tenkning. Musikk, dans og drama-faget er endret slik at det i større grad ivaretar det tverrkunstneriske. Faget bevegelse er endret slik at det er mer relevant for alle de tre scenekunstfagene i utdanningsløpet. De øvrige fagene på Vg1 ivaretar spisskompetanse innenfor hvert enkelt område. 

Gjennom to hovedgrep har fagene blitt mer framtidsrettet. Beskrivelsene av sjangrer, uttrykksformer og danseteknikker er nokså åpne for å legge til rette for lokalt handlingsrom og mulighet til å inkludere nytt innhold. Dette er gjort for å øke sensitiviteten for kulturelt og kunstnerisk mangfold, og å likestille ulike sjangerkulturer og utøvende praksiser. Dette inkluderer samisk kultur og folkemusikk. I tillegg blir læreplanenes rom for fordypning innenfor en valgt sjanger videreført og styrket, for at elevene kan utvikle spisskompetanse og kvalifisere seg til videre utdanning innenfor musikk, dans eller drama. 

Faget samisk musikk og scene retter seg mot elever som ønsker å jobbe kreativt med joik, fortellinger og scene, og gir redskaper til å forstå særegenhetene og funksjonene til joik og samisk historiefortelling til og bevare, formidle og skape nye sceneuttrykk. Det har også vært lagt vekt på at læreplanen forankres i samiske verdier, språk, kultur og samfunnsliv. Faget er fastsatt av Sametinget 

I faget musikk er det utøvende styrket, og det musikkorienterende innholdet er flyttet til faget lytting. Innholdet i det tidligere hovedområdet anvendt musikklære er integrert i de nye kjerneelementene gehørtrening og musikkforståelse i faget lytting. 

De fleste fagene bidrar til folkehelse og livsmestring ved at de til sammen ivaretar både fysisk og mental helse gjennom arbeid med scenekunstfag. I teaterensemble er demokrati og medborgerskap knyttet til teaterets samfunnskritiske funksjon.