Ektiedimmieh

Tjïelkestimmie

Maahtoeulmie 2. daltesen mænngan

  • gellie laavlomestååkedimmieh, laavlomh jïh daanhtsoeh darjodh mah leah veedtjesovveme learohki lïhke musihkekultuvreste jïh kultuvreaerpeste
  • goerehtidh jïh eksperimenteeredh pulsine, jievkehtimmine, drïektine, melodijine, dynamihkine, harmonijine jïh hammojne daanhtsosne, gieline jïh tjoejehtimmesne instrumeentine
  • musihken maadthbiehkiejgujmie stååkedidh tjoejen jïh gïelen tjïrrh, möönsterh darjodh jïh möönsterh laavkedh aelhkie improvisasjovnide jïh komposisjovnide, aaj digitaale dïrregigujmie
  • dååjresidie ovmessie musihkales vuekijste buektedh soptsestallemen tjïrrh jïh tjiehpeles buektemevuekiej tjïrrh

Jaabnan vuarjasjimmie