Kompetansemål og vurderingMusikk (MUS01‑02)

Sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter 7. trinn

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • utøve et repertoar av musikk, sang, andre vokale uttrykk og dans fra samtiden og historien
 • utforske
  og
  drøfte
  hvordan musikk fra fortiden påvirker dagens musikk
 • øve inn og framføre sang og musikk, i samspill eller individuelt, gehørbasert og ved bruk av enkle notasjonsteknikker
 • lytte, eksperimentere og skape nye uttrykk med instrumenter, kropp, stemme eller lyd fra andre kilder, og
  presentere
  resultatet
 • bruke
  teknologi og digitale verktøy til å skape, øve inn og bearbeide musikk
 • bruke
  fagbegreper i beskrivelse av og refleksjon over arbeidsprosesser, resultater, musikalske uttrykk og virkemidler
 • utforske
  og formidle musikalske opplevelser og erfaringer
 • undersøke hvordan kjønn, kjønnsroller og seksualitet fremstilles i musikk og dans i det offentlige rom, og skape uttrykk som utfordrer stereotypier
 • reflektere
  over hvordan musikk kan spille ulike roller for utvikling av individer og gruppers identitet

Underveisvurdering

Underveisvurderingen skal bidra til å fremme læring og til å utvikle kompetanse i faget. Elevene viser og utvikler kompetanse i musikk på 5., 6. og 7. trinn når de spiller, synger, utøver andre vokale uttrykk og danser. Videre viser og utvikler de kompetanse når de får anledning til å lage musikk, vise kreativitet og fantasi i skapende arbeid, arbeide prosessorientert med håndverksmessige og estetiske ferdigheter og bruke musikk, sang og dans til å utforske, uttrykke forståelse av og formidle egne meninger om samfunnsmessige fenomener og utfordringer.

Læreren skal legge til rette for elevmedvirkning og stimulere til lærelyst gjennom at elevene får eksperimentere, bruke fantasi og kreativitet i prosesser og skapende arbeid. Læreren og elevene skal være i dialog om elevenes utvikling i musikk. Elevene skal få mulighet til å prøve seg frem. Med utgangspunkt i kompetansen elevene viser, skal de få mulighet til å sette ord på hva de opplever at de får til, og hva de får til bedre enn tidligere. Læreren skal gi veiledning om videre læring og tilpasse opplæringen slik at elevene kan bruke veiledningen til å utvikle kompetansen sin i faget.