Kompetansemål og vurderingMusikk (MUS01‑02)

Sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter 4. trinn

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • utøve og
  utforske
  et repertoar av sanger og danser fra ulike musikkulturer, inkludert samisk musikkultur
 • synge og spille på instrumenter alene og sammen med andre ved bruk av gehør og enkel notasjon
 • eksperimentere med rytmer, melodier og andre grunnelementer, sette sammen mønstre til komposisjoner, også ved bruk av digitale verktøy, og
  beskrive
  arbeidsprosesser og resultater
 • formidle egne musikkopplevelser og
  beskrive
  bruk av musikalske virkemidler ved hjelp av enkle fagbegreper
 • samtale om og
  reflektere
  over hvordan musikk skaper mening når den brukes i ulike sosiale sammenhenger

Underveisvurdering

Underveisvurderingen skal bidra til å fremme læring og til å utvikle kompetanse i faget. Elevene viser og utvikler kompetanse i musikk på 3. og 4. trinn når de synger, utøver og lager musikk, gir enkle beskrivelser av egne arbeidsprosesser og av det de har utøvd og laget, beskriver og formidler egne musikkopplevelser og utvikler forståelse av musikkens, sangens og dansens betydning.

Læreren skal legge til rette for elevmedvirkning og stimulere til lærelyst ved at elevene får eksperimentere, og bruke fantasi og kreativitet. Læreren og elevene skal være i dialog om elevenes utvikling i musikk. Elevene skal få mulighet til å prøve seg fram. Med utgangspunkt i kompetansen elevene viser, skal de få mulighet til å sette ord på hva de opplever at de får til, og hva de får til bedre enn tidligere. Læreren skal gi veiledning om videre læring og tilpasse opplæringen slik at elevene kan bruke veiledningen for å utvikle kompetanse i faget.