Lyddesign (MOK05‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter lyddesign 

 • gjennomføre
  lydproduksjonar i ulike sjangrar og tilpasse dei til ulike medium
 • bruke
  verktøy og programvare for opptak, redigering, miksing og mastring av lyd
 • anvende fagterminologi i beskriving og vurdering av eigne og andre sine lydproduksjonar
 • vurdere
  og anvende ulike forteljeteknikkar og auditive verkemiddel for å forsterke ein bodskap
 • vurdere
  eigne og andre sine produksjonar i ein uttrykkshistorisk samanheng, og utforske
  nye uttrykk og teknikkar i lydproduksjon
 • vurdere
  og bruke
  filformat tilpassa ulike publiseringskanalar for lyd
 • anvende aktiv lytting for å kunne beskrive
  og tolke
  innhaldet i lydproduksjonar
 • analysere
  lyd som verkemiddel og berar av meining og kulturelle uttrykk, og drøfte
  korleis lyduttrykk kan påverke haldningar, handlingar og offentleg diskurs
 • gjere greie for
  og drøfte
  etiske normer og gjeldande regelverk i eigne og andre sine lydproduksjonar

Undervegsvurdering

Standpunktvurdering