Medie- og informasjonskunnskap (MIN01‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter medie- og informasjonskunnskap 2

 • finne,
  vurdere
  og
  bruke
  kjelder
 • bruke
  faglege teoriar i arbeid med faglege spørsmål, emne og problemstillingar
 • utforske
  sentrale trekk ved internasjonal mediestruktur og mediepolitikk, og
  drøfte
  samanhengar mellom mediesystem, ytringsfridom og demokrati
 • analysere
  nyheitsformidling i eit internasjonalt perspektiv
 • drøfte
  kva konsekvensar medieutviklinga har for journalistrolla, og
  utforske
  og
  reflektere
  over korleis nye medium og forteljemåtar kan brukast i eigne journalistiske produksjonar
 • drøfte
  etiske problemstillingar i journalistikk og andre medieuttrykk og i eigen medieproduksjon
 • drøfte
  korleis produksjon og distribusjon av informasjon kan bli styrt og kontrollert av ulike interesser og gjennom teknologi og ulike strategiar
 • drøfte
  kva makt media har
 • drøfte
  forholdet mellom ytringsfridom og ytringsansvar
 • utforske
  og
  vurdere
  eigne moglegheiter til å delta i samfunnsdebattar og til å setje dagsordenen
 • analysere
  forskjellige medieforteljingar og
  reflektere
  over samanhengar mellom form og innhald
 • drøfte
  korleis medieforteljingar kan skape respekt og forståing mellom folk og kulturar, men også stereotypiar og fordommar
 • planleggje
  ,
  utvikle
  og
  presentere
  eigne medieforteljingar på nye måtar

Undervegsvurdering

Standpunktvurdering