Medie- og informasjonskunnskap (MIN01‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter medie- og informasjonskunnskap 1

 • finne, vurdere
  og bruke
  kjelder
 • bruke
  medie- og kommunikasjonsfaglege teoriar i arbeid med faglege spørsmål, emne og problemstillingar
 • reflektere
  over kva rolle media speler for utviklinga av demokratiet i Noreg, og drøfte
  samanhengen mellom ytringsfridom og demokrati
 • gjere greie for
  hovudlinjer i mediepolitikken i Noreg og drøfte
  samanhengar mellom mediestrukturen, mediepolitikken og den teknologiske utviklinga i dag
 • planleggje
  og utvikle
  medieprodukt knytte til medieutvikling
 • reflektere
  over mediebruk og vurdere
  korleis sosiale medium, og andre medium, kan påverke haldningar, identitet og sjølvforståing
 • utforske
  kva rolle media har i korleis dei presenterer ulike grupper i samfunnet og reflektere
  over korleis urfolk og minoritetar er presenterte og representerte i media i Noreg
 • reflektere
  over og vurdere
  etiske og juridiske utfordringar i ulike kommunikasjonssituasjonar og i eigne medieproduksjonar
 • vurdere
  skiljet mellom faktabaserte ytringar og andre ytringar
 • beskrive
  journalistisk arbeidsmetode og reflektere
  over denne i eigen medieproduksjon
 • reflektere
  over omgrepet sjølvjustis i media og drøfte
  konsekvensar av brot på medieetiske normer
 • reflektere
  over konsekvensar av uklare skilje mellom journalistikk og andre medieuttrykk
 • gjere greie for
  ulike kommunikasjonsmodellar og bruke
  desse i analyse og produksjon av medietekstar
 • reflektere
  over samanhengar mellom form og innhald i ulike typar medieforteljingar og utvikle
  ulike medieproduksjonar

Undervegsvurdering

Standpunktvurdering