Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter matematikk 1T-Y for bygg- og anleggsteknikk

  • identifisere variable storleikar i ulike situasjonar, setje opp formlar og utforske desse ved hjelp av digitale verktøy
  • utforske strategiar for å løyse likningar, likningssystem og ulikskapar og argumentere for tenkjemåtane sine
  • utforske samanhengar mellom andregradslikningar og andregradsulikskapar, andregradsfunksjonar og kvadratsetningane og bruke samanhengane i problemløysing
  • innhente data frå praksisfeltet, gjere overslag og berekningar og lage formålstenlege framstillingar av resultata og presentere desse
  • lese, bruke og lage rekneark i arbeidet med budsjett, anbod og kostnadsberekning knytt til bygg- og anleggsteknikk, og vurdere korleis ulike faktorar påverkar resultatet
  • bruke trigonometri til å rekne ut lengder, vinklar og areal og bruke målestokk til å rekne ut lengder og areal i problemløysing innanfor bygg- og anleggsteknikk

Undervegsvurdering

Standpunktvurdering