Matematikk 2P (MAT05‑04)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål

  • forklare og bruke prosent, prosentpoeng og vekstfaktor til modellering av praktiske situasjonar med digitale verktøy
  • utforske og forklare samanhengar mellom prisindeks, kroneverdi, reallønn, nominell lønn og brutto- og nettoinntekt
  • utforske strategiar for å løyse likningar, likningssystem og ulikskapar og argumentere for tenkjemåtane sine
  • vurdere val knytte til personleg økonomi og reflektere over konsekvensar av å ta opp lån og å bruke kredittkort
  • analysere og presentere funn i datasett frå lokalsamfunn og media
  • bruke og vurdere val av formålstenlege sentralmål og spreiingsmål for statistisk datamateriale
  • utforske og forklare korleis formlikskap, målestokk og eigenskapar ved geometriske figurar kan brukast i berekningar og i praktisk arbeid

Undervegsvurdering

Standpunktvurdering