Matematikk S (MAT04‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter matematikk S2

 • utforske
  egenskaper ved ulike rekker og
  gjøre rede for
  praktiske anvendelser av egenskaper ved rekker
 • utforske
  rekursive sammenhenger ved å
  bruke
  programmering og
  presentere
  egne framgangsmåter
 • forstå
  definisjonen av det bestemte integralet og
  anvende
  integralet til å
  analysere
  funksjoner
 • gjøre rede for
  analysens fundamentalteorem og
  gjøre rede for
  konsekvenser av teoremet
 • analysere
  og
  tolke
  ulike funksjoner ved å
  bruke
  derivasjon og integrasjon
 • modellere og
  analysere
  eksponentiell og logistisk vekst i reelle datasett
 • forstå
  begrepene forventningsverdi, varians og standardavvik, og
  bruke
  disse størrelsene til å
  tolke
  stokastiske variabler
 • simulere utfall i,
  utforske
  og
  tolke
  ulike statistiske fordelinger, og gi eksempler på reelle anvendelser av disse fordelingene
 • finne grensekostnader og grenseinntekter i økonomiske modeller, og
  gjøre rede for
  betydningen av disse størrelsene
 • argumentere for sentralgrensesetningen og
  utforske
  og
  tolke
  praktiske situasjoner ved hjelp av normalfordelingen
 • gjennomføre
  hypotesetesting i reelle datasett og
  tolke
  resultatet

Underveisvurdering

Standpunktvurdering