Matematikk S (MAT04‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter matematikk S2

 • utforske egenskaper ved ulike rekker og gjøre rede for praktiske anvendelser av egenskaper ved rekker
 • utforske rekursive sammenhenger ved å bruke programmering og presentere egne framgangsmåter
 • forstå definisjonen av det bestemte integralet og anvende integralet til å analysere funksjoner
 • gjøre rede for analysens fundamentalteorem og gjøre rede for konsekvenser av teoremet
 • analysere og tolke ulike funksjoner ved å bruke derivasjon og integrasjon
 • modellere og analysere eksponentiell og logistisk vekst i reelle datasett
 • forstå begrepene forventningsverdi, varians og standardavvik, og bruke disse størrelsene til å tolke stokastiske variabler
 • simulere utfall i, utforske og tolke ulike statistiske fordelinger, og gi eksempler på reelle anvendelser av disse fordelingene
 • finne grensekostnader og grenseinntekter i økonomiske modeller, og gjøre rede for betydningen av disse størrelsene
 • argumentere for sentralgrensesetningen og utforske og tolke praktiske situasjoner ved hjelp av normalfordelingen
 • gjennomføre hypotesetesting i reelle datasett og tolke resultatet

Underveisvurdering

Standpunktvurdering