Matematikk S (MAT04‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter matematikk S2

 • utforske
  egenskaper ved ulike rekker og gjøre rede for
  praktiske anvendelser av egenskaper ved rekker
 • utforske
  rekursive sammenhenger ved å bruke
  programmering og presentere
  egne framgangsmåter
 • forstå
  definisjonen av det bestemte integralet og anvende
  integralet til å analysere
  funksjoner
 • gjøre rede for
  analysens fundamentalteorem og gjøre rede for
  konsekvenser av teoremet
 • analysere
  og tolke
  ulike funksjoner ved å bruke
  derivasjon og integrasjon
 • modellere og analysere
  eksponentiell og logistisk vekst i reelle datasett
 • forstå
  begrepene forventningsverdi, varians og standardavvik, og bruke
  disse størrelsene til å tolke
  stokastiske variabler
 • simulere utfall i, utforske
  og tolke
  ulike statistiske fordelinger, og gi eksempler på reelle anvendelser av disse fordelingene
 • finne grensekostnader og grenseinntekter i økonomiske modeller, og gjøre rede for
  betydningen av disse størrelsene
 • argumentere for sentralgrensesetningen og utforske
  og tolke
  praktiske situasjoner ved hjelp av normalfordelingen
 • gjennomføre
  hypotesetesting i reelle datasett og tolke
  resultatet

Underveisvurdering

Standpunktvurdering