Matematikk S (MAT04‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter matematikk S1

 • planlegge og gjennomføre et selvstendig arbeid med reelle datasett knyttet til samfunnsøkonomiske temaer og forhold, og analysere og presentere funn
 • uttrykke egne resonnementer ved hjelp av matematiske begreper og symbolspråk
 • forstå begrepene gjennomsnittlig og momentan vekstfart, grenseverdi og derivasjon, og bruke disse for å løse praktiske problemer
 • bruke ulike strategier for å utforske og bestemme grenseverdier til funksjoner, og utforske og argumentere for anvendelser av grenseverdier
 • anvende derivasjon til å analysere og tolke egne matematiske modeller av reelle datasett
 • anvende derivasjon til å analysere og forstå optimaliseringsproblemer
 • utforske og gjøre rede for egenskapene ved potenser og logaritmer, og gi eksempler på reelle anvendelser av disse egenskapene
 • utforske og forstå regneregler for potenser og logaritmer, og bruke ulike strategier for å løse eksponentialligninger og logaritmeligninger
 • gjøre rede for og argumentere for om en funksjon er kontinuerlig eller diskontinuerlig i et punkt i et definisjonsområde, og gi eksempler på anvendelser av funksjoner som ikke er kontinuerlige
 • utforske og forstå kombinatoriske forsøk med ordnede og uordnede utvalg
 • bruke digitale verktøy til å simulere og utforske utfall i stokastiske forsøk, og forstå begrepet stokastiske variabler
 • analysere et problem der sannsynlighet og kombinatorikk inngår, og bruke ulike strategier i problemløsingen
 • utforske og tolke binomiske og hypergeometriske fordelinger, og gi eksempler på reelle anvendelser av disse fordelingene

Underveisvurdering

Standpunktvurdering