Matematikk S (MAT04‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter matematikk S1

 • planlegge
  og gjennomføre
  et selvstendig arbeid med reelle datasett knyttet til samfunnsøkonomiske temaer og forhold, og analysere
  og presentere
  funn
 • uttrykke egne resonnementer ved hjelp av matematiske begreper og symbolspråk
 • forstå
  begrepene gjennomsnittlig og momentan vekstfart, grenseverdi og derivasjon, og bruke
  disse for å løse praktiske problemer
 • bruke
  ulike strategier for å utforske
  og bestemme grenseverdier til funksjoner, og utforske
  og argumentere for anvendelser av grenseverdier
 • anvende
  derivasjon til å analysere
  og tolke
  egne matematiske modeller av reelle datasett
 • anvende
  derivasjon til å analysere
  og forstå
  optimaliseringsproblemer
 • utforske
  og gjøre rede for
  egenskapene ved potenser og logaritmer, og gi eksempler på reelle anvendelser av disse egenskapene
 • utforske
  og forstå
  regneregler for potenser og logaritmer, og bruke
  ulike strategier for å løse eksponentialligninger og logaritmeligninger
 • gjøre rede for
  og argumentere for om en funksjon er kontinuerlig eller diskontinuerlig i et punkt i et definisjonsområde, og gi eksempler på anvendelser av funksjoner som ikke er kontinuerlige
 • utforske
  og forstå
  kombinatoriske forsøk med ordnede og uordnede utvalg
 • bruke
  digitale verktøy til å simulere og utforske
  utfall i stokastiske forsøk, og forstå
  begrepet stokastiske variabler
 • analysere
  et problem der sannsynlighet og kombinatorikk inngår, og bruke
  ulike strategier i problemløsingen
 • utforske
  og tolke
  binomiske og hypergeometriske fordelinger, og gi eksempler på reelle anvendelser av disse fordelingene

Underveisvurdering

Standpunktvurdering