Kompetansemål og vurderingKommunikasjon og kultur (KKM01‑02)

Sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter kommunikasjon og kultur 1

 • beskrive
  og
  bruke
   teorier om kultur, tegn, språk, argumentasjon og kommunikasjon
 • sammenligne
   hvordan ulike kulturer uttrykker normer, verdier og tradisjoner
 • forstå
  hvordan kulturer og kulturelle normer skaper forutsetninger for tekstskaping
 • beskrive
  og 
  reflektere
  over hvordan kommunikasjon påvirkes av kulturelle og sosiale faktorer
 • utforske
   og
  beskrive
   interkulturell kommunikasjon
 • drøfte
   ulike mediers betydning for individ og samfunn
 • analysere
   hvordan tekster fra ulike tekstkulturer er komponert og satt sammen av ulike elementer
 • utforske
  og
  tolke
   egen og andres bruk av verbal og ikke-verbal kommunikasjon i ulike kommunikasjonssituasjoner
 • utvikle
   tekster tilpasset ulike kommunikasjonssituasjoner
 • vurdere
   kilders troverdighet og 
  bruke
   dem på en etterrettelig måte

Underveisvurdering

Standpunktvurdering