Kjemi (KJE01‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter kjemi 2

 • forstå
  og bruke
  kjemisk terminologi og fagspråk i faglig kommunikasjon
 • planlegge
  og gjennomføre
  forsøk, drøfte
  metode og tiltak for å redusere risiko og vurdere
  usikkerhet og feilkilder i egne og andres forsøk
 • gjøre rede for
  hvordan naturvitenskapelige modeller og teorier utvikles, og reflektere
  over hvordan samarbeid bidrar til kunnskapsutvikling i kjemi
 • utforske
  redoksreaksjoner og bruke
  beregninger til å vurdere
  sammenhenger mellom masse, ladning, spenning og energi i elektrokjemiske reaksjoner
 • utforske
  likevekter og bruke
  massevirkningsloven til å gjøre beregninger og forklare observasjoner
 • gjøre rede for
  entropibegrepet og bruke
  entropi og entalpi til å vurdere
  spontanitet og endringer i likevektsystemer
 • utforske
  og beregne pH i vannløsninger og drøfte
  betydningen av buffere for regulering av pH i naturlige og industrielle prosesser
 • utforske
  og gjøre beregninger av løseligheten til stoffer og gjøre vurderinger av løselighet i biologiske og industrielle prosesser
 • utforske
  katalyserte reaksjoner og gjøre rede for
  betydningen av katalysatorer i biologiske og industrielle prosesser
 • gjøre rede for
  reaksjonstypene addisjon, eliminasjon, substitusjon, hydrolyse og kondensasjon og bruke
  elektrostatiske krefter til å forklare noen enkle reaksjonsmekanismer
 • gjennomføre
  synteser og gjøre rede for
  faktorer som påvirker utbytte og renhet i synteser
 • gjøre rede for
  prinsipper for kromatografi og bruke
  kromatografi for å separere og analysere
  organiske stoffblandinger
 • beskrive
  oppbygningen til noen biologiske makromolekyler og vurdere
  hvordan ytre faktorer kan påvirke molekylenes struktur og egenskaper
 • gi eksempler på produksjon, gjenvinning, deponering og nedbryting av noen metaller og noen typer plast, og drøfte
  tiltak som er i samsvar med prinsipper for grønn kjemi
 • utforske
  en teoretisk eller praktisk problemstilling, og drøfte
  og presentere
  funn

Underveisvurdering

Standpunktvurdering