Kjemi (KJE01‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter kjemi 1

 • forstå
  og
  bruke
  kjemisk terminologi og regler for navnsetting i faglig kommunikasjon
 • planlegge
  og
  gjennomføre
  forsøk, estimere usikkerhet og
  vurdere
  feilkilder,
  presentere
  resultater og argumentere for gyldigheten av resultater og konklusjoner
 • bruke
  informasjon fra sikkerhetsdatablad til å gjøre vurderinger knyttet til helse, miljø og sikkerhet i praktisk arbeid
 • bruke
  data, simuleringer og beregninger i tolkninger og til å trekke konklusjoner
 • bruke
  modeller til å forklare observasjoner og kjemiske fenomener, og argumentere for modellenes styrker og begrensinger
 • gjøre rede for
  oppbygningen av periodesystemet, og
  bruke
  kjerneladning og elektronkonfigurasjon til å forklare periodiske trender
 • gjøre rede for
  kjemisk binding som elektrostatiske krefter som virker mellom partikler, og
  bruke
  dette til å forklare molekylgeometri og organiske og uorganiske stoffers struktur, sammensetning og egenskaper
 • utforske
  og gjøre beregninger på kjemiske reaksjoner, og
  bruke
  observasjoner og teoretiske vurderinger til å identifisere reaksjonstype
 • gjøre beregninger med ulike enheter for konsentrasjon og
  bruke
  stoffkonsentrasjon i vurderinger av vann- og luftkvalitet
 • gjennomføre
  volumetrisk og gravimetrisk titreranalyse og
  drøfte
  bruk av titreranalyse
 • gjøre rede for
  sammenhengen mellom atomets oppbygning og grunnstoffers absorbsjons- og emisjonsspektre og
  bruke
  spektroskopiske metoder i kvalitativ og kvantitativ analyse
 • gjøre rede for
  entalpi og
  bruke
  beregninger og forsøk til å
  utforske
  entalpiendringer i reaksjoner
 • gjøre rede for
  kollisjonsteori og
  utforske
  faktorer som påvirker reaksjonsfart og kjemisk likevekt
 • utforske
  løseligheten til stoffer, og
  gjøre rede for
  betydningen av ladning, polaritet og temperatur for løselighet
 • gjøre rede for
  begrepene syre, base, protolyse og pH, og
  utforske
  egenskapene til sterke og svake syrer og baser
 • gjøre rede for
  prinsipper for grønn kjemi og
  drøfte
  hvordan bruk av prinsippene kan bidra til bærekraftig utvikling
 • presentere
  kjemifaglig innhold fra ulike kilder, kritisk
  vurdere
  kildene og
  bruke
  relevant teori til å
  drøfte
  innholdet

Underveisvurdering

Standpunktvurdering