Vg2 informasjonsteknologi (ITK02‑01)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter brukarstøtte

 • gjere greie for og nytte etiske retningslinjer og relevant lovverk i eige arbeid
 • utøve brukarstøtte og rettleie i relevant programvare
 • kartleggje behovet for og utvikle rettleiingar for brukarar og kundar
 • utvikle kursmateriell og gjennomføre kurs i relevante IT-system tilpassa ei målgruppe
 • bruke og tilpasse kommunikasjonsform og fagterminologi i møte med brukarar, kundar og fagmiljø
 • feilsøkje og rette feil ved hjelp av feilsøkingsstrategiar og relevante rammeverk
 • beskrive og bruke rammeverk for kvalitetssikring av IT-drift
 • beskrive og nytte ulike metodar for å handtere krevjande situasjonar i kontakt med brukarar og kundar
 • reflektere over og gjere greie for korleis intelligente system påverkar bransjen og samfunnet
 • bruke og administrere samhandlingsverktøy som effektiviserer samarbeid og deling av informasjon
 • drøfte kva krav og forventningar som blir stilte til eit likeverdig og inkluderande yrkesfellesskap, og beskrive kva plikter og rettar arbeidsgivaren og arbeidstakaren har i arbeidslivet

Undervegsvurdering

Standpunktvurdering