Vg2 informasjonsteknologi (ITK02‑01)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter driftsstøtte

 • utforske og beskrive komponentar i ein driftsarkitektur
 • planleggje, implementere og drifte fysiske og virtuelle løysingar med segmenterte nettverk
 • gjere greie for prinsipp og strukturar for skytenester og virtuelle tenester
 • administrere brukarar, tilgangar og rettar i relevante system
 • utforske og beskrive relevante nettverksprotokollar, nettverkstenester og serverroller
 • planleggje og dokumentere arbeidsprosessar og IT-løysingar
 • utforske truslar mot datasikkerheit og gjere greie for dagens trusselbilete og korleis truslane kan påverke ein open samfunnsdebatt og tilliten til demokratiet
 • gjennomføre risikoanalyse av nettverk og tenester i systema til ei verksemd og foreslå tiltak for å redusere risikoen
 • forenkle og automatisere arbeidsprosessar i utvikling av IT-løysingar
 • planleggje, drifte og implementere IT-løysingar som varetek informasjonssikkerheit og gjeldande regelverk for personvern
 • reflektere over og beskrive korleis brot på personvernet kan påverke enkeltmenneske, verksemder og samfunn
 • utforske miljøavtrykket frå dataindustrien og vurdere tiltak for å sikre berekraftige val i IT-løysingar

Undervegsvurdering

Standpunktvurdering