Vg3 helsesekretær (HSE03‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter helse og sjukdom

 • vurdere
  allmenntilstanden til pasientar, observere teikn og symptom på svikt i vitale funksjonar og bidra til at det blir sett i verk nødvendige tiltak
 • reflektere
  over samanhengen mellom levevanar og livsstilsjukdommar og gjere greie for
  korleis kosthald og fysisk aktivitet kan førebyggje helseplager og sjukdommar
 • gjere greie for
  dei vanlegaste akutte og kroniske sjukdommane og infeksjonane
 • gjere greie for
  dei vanlegaste plagene og komplikasjonane i svangerskapet
 • gjere greie for
  korleis aldring verkar inn på helsa til menneske
 • reflektere
  over korleis smerte påverkar helsa til menneske
 • utføre førstehjelp og varsle etter gjeldande retningslinjer
 • utføre smittevern, hygienetiltak og andre førebyggjande tiltak i samband med epidemiar og pandemiar
 • reflektere
  over omgrepet triage og vurdere
  kor raskt pasientar skal behandlast

Undervegsvurdering

Standpunktvurdering