Vg3 helsesekretær (HSE03‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter yrkesliv i helsesekretærfaget

 • planleggje
  ,
  gjennomføre
  ,
  vurdere
  og
  dokumentere
  eige arbeid
 • utføre administrative oppgåver og oppgåver knytte til pasientlogistikk og handtere telefonførespurnader
 • assistere helsepersonell og utføre skade- og skiftestovearbeid og laboratoriearbeid
 • berekne mengd og styrkeforhold ved bruk av medikament og væsker
 • registrere opplysningar i elektronisk pasientjournal i samsvar med gjeldande regelverk
 • bruke
  og utføre intern og ekstern kontroll av medisinsk-teknisk utstyr
 • utføre logistikk- og bestillingsarbeid
 • sortere og handtere biologisk og kjemisk materiale og annet avfall miljøbevisst og forsvarleg
 • samhandle med andre for å oppnå heilskaplege pasientforløp som varetar pasientsikkerheita og omsorga for pasientane
 • utføre arbeidet i tråd med gjeldande rutinar for helse, miljø og sikkerheit, yrkesetiske retningslinjer og relevant lovverk for helsepersonell
 • reflektere
  over eiga kompetanse, moglegheiter og avgrensingar
 • følgje opp eigne rettar og plikter i arbeidsforholdet og
  gjere greie for
  korleis partane i arbeidslivet utfører samfunnsrolla si i den norske modellen

Undervegsvurdering

Standpunktvurdering