Vg3 helsesekretær (HSE03‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter kommunikasjon og samhandling

 • yte service til og kommunisere og samhandle med pasientar og pårørande i ulike livssituasjonar på ein sikker og tillitvekkjande måte
 • observere, vurdere
  , dokumentere
  og rapportere om tilstanden til pasientar
 • rettleie pasientar og pårørande om helse- og omsorgstenestene
 • rettleie pasientar og pårørande om digitale helseplattformer og -applikasjonar
 • hjelpe pasientar og brukarar i krisesituasjonar og rettleie om bruk av hjelpeapparat
 • gjere greie for
  samanhengen mellom rus, avhengigheit og psykisk helse og informere om tilboda i det psykiske helsevernet og rusomsorga
 • rettleie om verknader og biverknader av dei mest brukte legemidla og samarbeide
  med anna helsepersonell om å setje i verk tiltak ved alvorlege biverknader
 • bruke
  medisinsk fagterminologi og helsefaglige uttrykk og kommunisere og samhandle med kollegaer og anna helsepersonell
 • bruke
  ulike metodar og teknikkar for å handtere stress og konfliktar

Undervegsvurdering

Standpunktvurdering