Vg3 helsesekretær (HSE03‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter kommunikasjon og samhandling

  • yte service til og kommunisere og samhandle med pasientar og pårørande i ulike livssituasjonar på ein sikker og tillitvekkjande måte
  • observere, vurdere, dokumentere og rapportere om tilstanden til pasientar
  • rettleie pasientar og pårørande om helse- og omsorgstenestene
  • rettleie pasientar og pårørande om digitale helseplattformer og -applikasjonar
  • hjelpe pasientar og brukarar i krisesituasjonar og rettleie om bruk av hjelpeapparat
  • gjere greie for samanhengen mellom rus, avhengigheit og psykisk helse og informere om tilboda i det psykiske helsevernet og rusomsorga
  • rettleie om verknader og biverknader av dei mest brukte legemidla og samarbeide med anna helsepersonell om å setje i verk tiltak ved alvorlege biverknader
  • bruke medisinsk fagterminologi og helsefaglige uttrykk og kommunisere og samhandle med kollegaer og anna helsepersonell
  • bruke ulike metodar og teknikkar for å handtere stress og konfliktar

Undervegsvurdering

Standpunktvurdering