Fysikk (FYS01‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter fysikk 1

 • planlegge
  og gjennomføre
  forsøk, analysere
  data og trekke konklusjoner
 • vurdere
  , bruke
  og lage modeller til å beskrive
  og forutsi fysiske fenomener
 • vurdere
  ulike påstander og argumenter om energi og klima i samfunnsaktuelle problemsstillinger
 • utforske
  , analysere
  og beskrive
  rettlinjet bevegelse
 • forstå
  sammenhenger mellom krefter, bevegelse og energi, og bruke
  dem til å gjøre beregninger
 • bruke
  numeriske metoder og programmering til å modellere
  og utforske
  bevegelse i situasjoner der akselerasjonen ikke er konstant
 • forstå
  og gjøre rede for
  konsekvenser av at bevegelsesmengde og energi er bevart, og bruke
  dette i beregninger
 • utforske
  hvordan energi kan gå fra en form til en annen, og vurdere
  energikvalitet og virkningsgrad i slike overganger
 • gjøre rede for
  sammenhengene mellom ladning, spenning og elektrisk energi og utforske
  effektomsetning i elektriske kretser
 • forstå
  begrepet temperatur og forklare hvordan tilført varme til et system fører til temperaturendring i dette systemet
 • utforske
  , sammenligne
  og beskrive
  stråling fra legemer med ulik temperatur og overflate
 • bruke
  modeller av strålingsbalansen til jorda til å gjøre beregninger, og vurdere
  hvordan endringer på jordoverflaten og i atmosfæren påvirker denne balansen
 • beskrive
  ulike atommodeller og drøfte
  hvordan observerbare effekter støtter eller utfordrer dem
 • forstå
  begrepet fusjon og vurdere
  hvordan ulike grunnstoff kan dannes når stjerner lever, kolliderer og dør

Underveisvurdering

Standpunktvurdering