Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter kommunikasjon, kunde og arbeidsliv

 • analysere oppdrag og bestillingar frå kundar og bruke opplysningane i arbeidsprosessane
 • visualisere eigne idear overfor kundar og samarbeidspartnarar
 • utvikle og presentere produkt og tenester
 • vurdere og gjere greie for ressursutnytting og kvalitet i produksjon og reflektere over korleis berekraftige val i eige arbeid kan påverke samfunnet og naturen
 • bruke ulike kommunikasjonsformer i samhandling med kundar og samarbeidspartnarar
 • beskrive og bruke marknadsføring og salsprosessar i samband med produkt og tenester
 • berekne pris på produkt og tenester og vurdere lønnsemda i ei bestilling
 • anvende strategiar for å møte og meistre forventningar frå kundar og andre
 • reflektere over ulike livsfasar, behov, kultur og tradisjonar og bruke dette i kunderettleiing
 • vurdere og bruke gjeldande reglar for helse, miljø og sikkerheit i eige praktisk arbeid
 • beskrive kva for krav og forventningar som blir stilte til ein profesjonell yrkesutøvar, og reflektere over eigen praksis
 • gjere greie for og vurdere korleis partane i arbeidslivet samarbeider for å utvikle eit betre arbeidsliv

Undervegsvurdering

Standpunktvurdering