Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter produktutvikling og produksjon

 • planleggje, gjennomføre, dokumentere og vurdere eige arbeid innanfor gitte tidsrammer
 • bruke kunnskap om mote, trendar, stilhistorie og ulike kulturar i eige arbeid
 • beskrive og bruke ulike komposisjonsverkemiddel for å oppnå ønskt uttrykk i eige arbeid
 • anvende fargelære i eige arbeid
 • innhente og anvende kunnskap om material- og produkteigenskapar i eige arbeid
 • analysere ulike oppdrag og gjere estetiske val i samsvar med ønska og behova til kunden
 • utforske og bruke visuelle og digitale verktøy til idéutvikling og presentasjon av eige arbeid
 • anvende og velje eigna verktøy, maskiner og teknikkar i framstillinga av produkt og tenester
 • utføre enkelt vedlikehald av maskiner, verktøy og utstyr etter gjeldande sikkerheitsreglar
 • halde orden i verkstaden og bruke materiale, kjemikaliar, teknikkar og utstyr i tråd med gjeldande reglar for helse, miljø og sikkerheit
 • utforske og bruke teknikkar og materiale i sjølvvalde interesseområde

Undervegsvurdering

Standpunktvurdering