Eaŋgalsgiela (ENG01‑04)
Gealbomihttomearit ja árvvoštallan

Oktavuođaid ovdamearkkat

Čilgehus

Gealbomihttomearit 7. ceahki maŋŋá

 • geavahit
  álkes strategiijaid giellaoahpahallamis, teakstačállimis ja gulahallamis
 • geavahit
  digitála resurssaid ja iešguđetlágan girjjiid giellaoahpahallamis, teakstačállimis ja ovttasdoaibmamis
 • suokkardit
  ja
  geavahit
  jietnadanminstariid ja sániid ja dajahusaid stoahkamis, lávlumis ja rollastoahkamis
 • guldalit ja
  áddet
  sániid ja dajahusaid heivehuvvon ja auteanttalaš teavsttain
 • ovdanbuktit iežaset áddehahtti láhkai girjás sátneriggodagain ja buorremenolaš dajahusaiguin mat leat heivehuvvon vuostáiváldái ja dilálašvuhtii
 • álggahit, bisuhit ja loahpahit ságastallama iežas beroštumiid ja áigeguovdilis fáttáid birra
 • suokkardit
  muhtun gielalaš ovttaláganvuođaid birra eaŋgalsgielas ja eará gielain maid oahppi dovdá, ja ságastallat daid birra ja
  geavahit
  dán iežas giellaoahpahallamis
 • identifiseret cealkkaosiid iešguđetlágan cealkagiin ja
  geavahit
  vearba-, substantiiva- ja adjektiivasojaheami máhtu go bargá iežas njálmmálaš ja čálalaš teavsttaiguin
 • čuovvut njuolggadusaid riektačállimis, sátnesojaheamis ja cealkkastruktuvras
 • lohkat ja gaskkustit iešguđetlágan teavsttaid sisdoalu, maiddái iešválljen teavsttaid
 • lohkat ja guldalit eaŋgalsgiel áššeprosateavsttaid ja eaŋgalsgiel mánáid- ja nuoraidgirjjálašvuođa ja čállit ja ságastallat sisdoalu birra
 • ságastallat iešguđetlágan gálduid luohtehahttivuođa birra, ja válljet gáldu iežas atnui
 • čállit oktilis teavsttaid, maiddái ovttastuvvon, mat ođđasit muitalit, muitalit, jearahit ja ovdanbuktet oaiviliid ja beroštumiid, mat leat heivehuvvon vuostáiváldái
 • gieđahallat iežas teavsttaid máhcahemiid vuođul
 • reflekteret
  ja ságastallat eaŋgalsgiela rolla birra iežas eallimis
 • suokkardit
  iešguđet servodagaid eallinvugiid ja árbevieruid eaŋgalsgiel máilmmis ja Norggas ja
  reflekteret
  identitehta ja kultuvrralaš gullevašvuođa birra

Dađistaga árvvoštallan