Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter energi- og styresystem

 • planleggje, gjennomføre, vurdere og dokumentere arbeidsoppgåver knytte til energi- og styresystem, individuelt og i samarbeid med andre, og grunngi vala som er gjorde
 • programmere og setje i drift system for styring av dreieretning og motorturtal, forklare den prinsipielle verkemåten til motor og styresystem og drøfte effekttap
 • montere, programmere og setje i drift behovsstyrte anlegg for lys, varme og ulike effektuttak og diskutere energisparing ved styresystemet som er valt
 • bruke riktige handverktøy og maskiner til å produsere delar i metall og andre materiale etter arbeidsteikningar
 • montere og setje i drift eit mindre anlegg for produksjon og lagring av fornybar energi der likerettar og vekselrettar inngår, og gjere greie for omforming av likespenning til vekselspenning
 • montere og setje i drift styringssystem som bruker måling av rørsle, trykk og temperatur som inngangsdata
 • montere eit mindre fordelingssystem med tilhøyrande jordingssystem og beskrive den prinsipielle oppbygninga av TN-, IT- og TT-nett
 • velje eigna leidning, kabel og vern, berekne og vurdere spenningsfall og dokumentere vern mot overbelastning og elektrisk sjokk
 • identifisere komponentane i eit luftbehandlings- og varmepumpesystem, gjere greie for verkemåten til hovudkomponentane og utføre målingar av CO2 og temperatur
 • risikovurdere og utføre arbeidet i samsvar med rutinar for elsikkerheit, maskinsikkerheit og helse, miljø og sikkerheit
 • utføre livreddande førstehjelp
 • bruke dokumentasjon og eigna instrument til å feilsøkje på elektriske installasjonar
 • utføre arbeidet fagmessig i energi- og styresystem i samsvar med forskrifter, montasje- og installasjonsinstruksjonar og bruke eigna handverktøy og maskiner
 • berekne straum, spenning, resistans, impedans og effekt i like- og vekselstraumkretsar og bruke eigna instrument for å utføre målingar og vurdere måleresultatet opp mot forventa resultat
 • gjere greie for ulike former for produksjon, lagring og overføring av elektrisk energi og reflektere over og diskutere konsekvensar dei ulike formene kan ha for klima og miljø
 • gjere greie for og vurdere korleis partane i arbeidslivet samarbeider for å utvikle eit betre arbeidsliv
 • anvende og behandle materiell og utstyr i energi- og styresystem på ein ansvarleg og berekraftig måte i tråd med gjeldande internkontrollsystem

Undervegsvurdering

Standpunktvurdering