Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter elektroniske kretsar og nettverk

 • planleggje, gjennomføre, vurdere og dokumentere arbeidsoppgåver knytte til elektronisk kretsar og nettverk, individuelt og i samarbeid med andre og grunngi vala som er gjorde
 • byggje og programmere eit sjølvvalt produkt som består av mikrokontrollar, analoge kretsar, relevante sensorar og aktuatorar, for å oppnå ønskt verkemåte
 • kople saman ulike datateknologiske einingar til eit system, konfigurere aktuelle komponentar ved hjelp av programvare og opprette kommunikasjon mellom einingane for å oppnå ønskt verkemåte
 • montere og konfigurere eit mindre datanettverk med internettilkopling, utføre relevante målingar og gjere greie for enkle tiltak for å sikre nettverket
 • utforske sensorar knytte til elektroniske kretsar og nettverk og drøfte bruksområdet deira
 • risikovurdere og utføre arbeidet i tråd med rutinar for el- og IKT-sikkerheit og helse, miljø og sikkerheit
 • utføre arbeidet fagmessig i elektroniske kretsar og nettverk i samsvar med gjeldande forskrifter, montasje- og installasjonsinstruksar og kunne bruke eigna handverktøy og maskiner
 • velje og bruke eigna instrument og programvare for å utføre målingar og feilsøking, og vurdere måleresultatet opp mot forventa verdiar
 • vurdere kvalitet på eige arbeid og foreslå forbetringar
 • anvende og behandle materiell og utstyr i elektroniske kretsar og nettverk på ein ansvarleg og berekraftig måte i samsvar med gjeldande system for internkontroll
 • handtere avfall etter utført arbeid på ein miljømessig forsvarleg måte og drøfte klima- og miljøbelastningar frå ulike produkt

Undervegsvurdering

Standpunktvurdering