Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter materialer og teknikker

 • bruke ulike grunnleggende håndverksteknikker ved utforming av produkter i harde, myke og plastiske materialer og reflektere over egenskapene til de ulike materialene
 • utforske og lage håndverksprodukter med presisjon og nøyaktighet med utgangspunkt i eget planleggingsarbeid og gitte tidsfrister
 • utforske og fordype seg i teknikker og materialer i selvvalgte interesseområder
 • reflektere og anvende tradisjonelle teknikker for å gjenskape tradisjonelle håndverksprodukter
 • holde orden i verkstedet og bruke materialer, teknikker og utstyr i henhold til gjeldende regler for helse, miljø og sikkerhet
 • anskaffe, sanke inn, bearbeide og oppbevare materialer på en bærekraftig og økonomisk måte, etter lokal ressurstilgang og tradisjon
 • gjøre rede for de ulike materialenes egenskaper og funksjonsområder
 • anvende og velge hensiktsmessige teknikker, verktøyer og materialer til produktet
 • gjenbruke, tilpasse, reparere og vedlikeholde ulike håndverksprodukter
 • bruke arbeidstegninger, mønstre og maler i eget arbeid
 • vurdere håndverksfaglig kvalitet på eget og andres arbeid ut fra holdbarhet, funksjon og estetisk uttrykk
 • utføre enkelt vedlikehold av maskiner, verktøy og utstyr etter gjeldende sikkerhetsbestemmelser
 • gjøre rede for og vurdere hvordan partene i arbeidslivet samarbeider for å utvikle et bedre arbeidsliv

Underveisvurdering

Standpunktvurdering