Vg3 dataelektronikarfaget (DAT03‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter reparasjon og vedlikehald

 • planleggje, gjennomføre og dokumentere arbeidsoppdrag i programfaget reparasjon og vedlikehald individuelt og i samarbeid med andre, og grunngi val og vurdere kvaliteten på eige arbeid
 • risikovurdere arbeid i programfaget reparasjon og vedlikehald og utføre arbeidet effektivt, estetisk og i tråd med gjeldande regelverk, standardar, rettleiingar, teknisk dokumentasjon og aktuelle kvalitetssikrings- og internkontrollsystem
 • utføre arbeidet i tråd med elsikkerheitskrav, utføre livreddande førstehjelp, arbeide i tråd med ergonomiske prinsipp, bruke verneutstyr og drøfte korleis sikkerheitsarbeid kan førebyggje ulykkar og skader
 • utføre systematisk feilsøking i programfaget reparasjon og vedlikehald ved hjelp av eigna måleinstrument og dokumentasjon og vurdere måleresultat opp mot forventa og berekna verdiar
 • reparere elektronisk utstyr i programfaget reparasjon og vedlikehald på krinskort- og komponentnivå ved hjelp av eigna verktøy og dokumentasjon, og vurdere kor lang tid reparasjonen vil ta, og kor lønnsamt det vil vere å reparere
 • reparere og vedlikehalde datasystemer og foreslå tiltak for å unngå tap av lagra informasjon som følgje av reparasjons- og vedlikehaldsarbeidet
 • reparere og vedlikehalde kraftelektronisk utstyr og system for elektronisk spenningsomforming ved hjelp av eigna verktøy og dokumentasjon og drøfte bruksområde til kraftelektronisk utstyr
 • vurdere og setje i verk tiltak for å hindre elektromagnetisk interferens og for å sikre elektromagnetisk kompatibilitet ved reparasjon og vedlikehald
 • kontrollere og vedlikehalde batteri med tilhøyrande ladesystem og gjere greie for farar i samband med arbeid med batteri
 • reparere og vedlikehalde trådlause sensor- og kommunikasjonssystem med høvesvis kort og lang rekkjevidd og lågt straumforbruk ved hjelp av eigna verktøy, programvare og dokumentasjon
 • reparere nettverksbaserte multimediesystem ved hjelp av eigna verktøy og dokumentasjon og gjere greie for korleis systema er bygde opp og fungerer
 • gjennomføre fjerndiagnose og autodiagnose av elektronisk utstyr via elektroniske kommunikasjonsnett og gjere greie for bruk av desse formene for diagnostisering i programfaget
 • utforske teknologiar som gjer det mogleg å visualisere prosedyrar for vedlikehald av elektronisk utstyr, og reflektere over korleis bruk av desse teknologiane kan påverke organiseringa og utføringa av reparasjons- og vedlikehaldsarbeid
 • diskutere verdien av å oppleve meistring og stoltheit over eige arbeid og av å oppleve tilhøyrsel og tryggleik i eit arbeidsmiljø uavhengig av kjønn og kultur
 • handtere avfall etter eige arbeid miljømessig og økonomisk, drøfte korleis reparasjon av elektronisk utstyr bidreg til at færrast mogleg ressursar går tapt, og slette sensitiv informasjon ved avhending

Undervegsvurdering

Standpunktvurdering