Vg3 dataelektronikarfaget (DAT03‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter reparasjon og vedlikehald

 • planleggje
  ,
  gjennomføre
  og
  dokumentere
  arbeidsoppdrag i programfaget reparasjon og vedlikehald individuelt og i samarbeid med andre, og grunngi val og
  vurdere
  kvaliteten på eige arbeid
 • risikovurdere arbeid i programfaget reparasjon og vedlikehald og utføre arbeidet effektivt, estetisk og i tråd med gjeldande regelverk, standardar, rettleiingar, teknisk dokumentasjon og aktuelle kvalitetssikrings- og internkontrollsystem
 • utføre arbeidet i tråd med elsikkerheitskrav, utføre livreddande førstehjelp, arbeide i tråd med ergonomiske prinsipp,
  bruke
  verneutstyr og
  drøfte
  korleis sikkerheitsarbeid kan førebyggje ulykkar og skader
 • utføre systematisk feilsøking i programfaget reparasjon og vedlikehald ved hjelp av eigna måleinstrument og dokumentasjon og
  vurdere
  måleresultat opp mot forventa og berekna verdiar
 • reparere elektronisk utstyr i programfaget reparasjon og vedlikehald på krinskort- og komponentnivå ved hjelp av eigna verktøy og dokumentasjon, og
  vurdere
  kor lang tid reparasjonen vil ta, og kor lønnsamt det vil vere å reparere
 • reparere og vedlikehalde datasystemer og foreslå tiltak for å unngå tap av lagra informasjon som følgje av reparasjons- og vedlikehaldsarbeidet
 • reparere og vedlikehalde kraftelektronisk utstyr og system for elektronisk spenningsomforming ved hjelp av eigna verktøy og dokumentasjon og
  drøfte
  bruksområde til kraftelektronisk utstyr
 • vurdere
  og setje i verk tiltak for å hindre elektromagnetisk interferens og for å sikre elektromagnetisk kompatibilitet ved reparasjon og vedlikehald
 • kontrollere og vedlikehalde batteri med tilhøyrande ladesystem og
  gjere greie for
  farar i samband med arbeid med batteri
 • reparere og vedlikehalde trådlause sensor- og kommunikasjonssystem med høvesvis kort og lang rekkjevidd og lågt straumforbruk ved hjelp av eigna verktøy, programvare og dokumentasjon
 • reparere nettverksbaserte multimediesystem ved hjelp av eigna verktøy og dokumentasjon og
  gjere greie for
  korleis systema er bygde opp og fungerer
 • gjennomføre
  fjerndiagnose og autodiagnose av elektronisk utstyr via elektroniske kommunikasjonsnett og
  gjere greie for
  bruk av desse formene for diagnostisering i programfaget
 • utforske
  teknologiar som gjer det mogleg å visualisere prosedyrar for vedlikehald av elektronisk utstyr, og
  reflektere
  over korleis bruk av desse teknologiane kan påverke organiseringa og utføringa av reparasjons- og vedlikehaldsarbeid
 • diskutere verdien av å oppleve meistring og stoltheit over eige arbeid og av å oppleve tilhøyrsel og tryggleik i eit arbeidsmiljø uavhengig av kjønn og kultur
 • handtere avfall etter eige arbeid miljømessig og økonomisk,
  drøfte
  korleis reparasjon av elektronisk utstyr bidreg til at færrast mogleg ressursar går tapt, og slette sensitiv informasjon ved avhending

Undervegsvurdering

Standpunktvurdering