Vg3 dataelektronikarfaget (DAT03‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter installering og drift

 • risikovurdere,
  planleggje
  ,
  gjennomføre
  og
  dokumentere
  arbeidsoppdrag i programfaget installering og drift individuelt og i samarbeid med andre i tråd med gjeldande regelverk, og grunngi dei vala som er gjorde
 • utføre arbeid i programfaget installering og drift nøyaktig, effektivt og estetisk i tråd med gjeldande regelverk, standardar, rettleiingar, teknisk dokumentasjon og aktuelle kvalitetssikrings- og internkontrollsystem, og
  vurdere
  kvaliteten på eige arbeid
 • installere, konfigurere og setje i drift informasjons- og kommunikasjonssystem med ulike operativsystem, administrere brukarar, tilgangar og rettar i tråd med definerte behov og automatisere driftsoppgåver og
  vurdere
  tiltak for å vareta person- og kommunikasjonssikkerheit
 • konfigurere og setje i drift fysiske og virtuelle segmenterte nettverk i tråd med definerte behov,
  vurdere
  informasjonssikkerheita i infrastrukturen til nettverka og setje i verk tiltak for å redusere risiko
 • montere og setje i drift kraftelektronisk utstyr og system for spenningsomforming i informasjons- og kommunikasjonssystem, og
  gjere greie for
  oppbygginga og verkemåten
 • installere, programmere og setje i drift trådlause sensor- og kommunikasjonssystem med ulik rekkjevidd og lågt straumforbruk, og
  beskrive
  eigenskapane til og bruken av ulike trådlause sensor- og kommunikasjonssystem
 • installere, konfigurere og setje i drift eit nettverksbasert multimediesystem og
  beskrive
  bruksområda til ulike typar nettverksbaserte multimediesystem
 • programmere mikrokontrollbaserte system og teste, tilpasse og feilrette programma og
  beskrive
  prinsippa for strukturert programmering
 • reflektere
  over føresetnadene, verdiane og reglane i bedriftsdemokratiet og det organiserte arbeidslivet og over korleis eit regulert arbeidsliv kan bidra til å motverke arbeidslivskriminalitet, diskriminering og forskjellsbehandling
 • drøfte
  etiske dilemma ved val av elektriske produkt og løysingar og diskutere berekraft og konsekvensar av ressursbruk lokalt, regionalt og globalt
 • dokumentere
  eige arbeid med elektronisk utstyr, elektroniske installasjonar og infrastruktur,
  vurdere
  arbeidsmetodar, faglege løysingar, kvalitet og estetikk i arbeidsoppdrag og foreslå forbetringar og
  reflektere
  rundt moglege endringar

Undervegsvurdering

Standpunktvurdering