vg2 betong og mur (BMO02‑01)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter betong og mur

 • arbeide med betong eller mur og flis etter tegning og beskrivelse og risikovurdere arbeidsoppdrag
 • velge, bruke og vedlikeholde utstyr og verktøy til ulike produkter og vurdere konsekvenser av feilbruk og vedlikehold
 • montere og bruke arbeidsplattformer på opptil ni meter og iverksette tiltak for å redusere risiko ved arbeid i høyden
 • tegne målsatte skisser og drøfte ulike løsninger
 • forstå tegninger og gjøre utmålinger i aksesystemer og med kotehøyder i tråd med disse
 • vurdere risiko og sikre risikoutsatte arbeidssituasjoner i henhold til gjeldende regelverk
 • gjøre rede for metoder for betong- og mørtelproduksjon og reflektere over faktorer som påvirker miljø og energieffektiv produksjon
 • rehabilitere murverk og betongkonstruksjoner og gjøre rede for egenskaper ved eldre konstruksjoner
 • kildesortere og håndtere avfall etter gjeldende regelverk, vurdere gjenbruk av materialer og reflektere over konsekvenser av feilhåndtering
 • beregne og bruke materialer og utstyr etter tegninger og beskrivelser og vurdere bruken ut fra kostnader, tidsbruk og miljøbelastning
 • bygge ulike typer forskalinger og gjøre rede for forskjellen mellom tradisjonell forskaling og systemforskaling
 • armere ulike typer betong- og murkonstruksjoner og gjøre rede for armeringens funksjon i konstruksjoner
 • gjøre rede for bruksområdene til ulike betongkvaliteter og tilsetningsstoffer og velge herdetiltak i tråd med formålet med betongen
 • overflatebehandle og etterbehandle mur og betong og reflektere over konsekvenser av feilbehandling
 • mure teglstein og ulike blokkprodukter
 • velge mørtel til mur og pussarbeid og reflektere over konsekvenser av feilbruk
 • bruke avrettingsmasser og gjøre rede for ulike bruksområder
 • legge og sette flis på gulv og vegg og vurdere hvordan underlaget påvirker sluttproduktet
 • følge regler for arbeid i våtrom og gjøre rede for ulike membransystemer
 • legge membran i våtrom og montere tilslutninger til rørgjennomføringer

Underveisvurdering

Standpunktvurdering