vg2 betong og mur (BMO02‑01)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter dokumentasjon og kommunikasjon

  • dokumentere og kvalitetssikre arbeidsoppdrag, følge gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet og drøfte konsekvensene av å ikke følge regelverket
  • bruke digitale verktøy til geometriske beregninger, tegninger og dokumentasjon
  • bruke fagterminologi for å kommunisere med kolleger og andre yrkesutøvere og drøfte ulike løsninger som bidrar til å minimere miljøavtrykket og sikre en effektiv ressursutnyttelse
  • arbeide i tråd med ergonomiske prinsipper, bruke personlig verneutstyr og reflektere over hvordan støy og vibrasjon påvirker yrkesutøveren
  • drøfte hvilke krav og forventninger som stilles til et likeverdig og inkluderende yrkesfellesskap, og beskrive hvilke plikter og rettigheter arbeidsgiver og arbeidstaker har i arbeidslivet
  • reflektere over fordeler og ulemper ved ulike entrepriseformer
  • planlegge prosjekter, beregne kostnader og drøfte faktorer som påvirker bedriftens lønnsomhet

Underveisvurdering

Standpunktvurdering