vg2 betong og mur (BMO02‑01)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter dokumentasjon og kommunikasjon

 • dokumentere
  og kvalitetssikre arbeidsoppdrag, følge gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet og
  drøfte
  konsekvensene av å ikke følge regelverket
 • bruke
  digitale verktøy til geometriske beregninger, tegninger og dokumentasjon
 • bruke
  fagterminologi for å kommunisere med kolleger og andre yrkesutøvere og
  drøfte
  ulike løsninger som bidrar til å minimere miljøavtrykket og sikre en effektiv ressursutnyttelse
 • arbeide i tråd med ergonomiske prinsipper,
  bruke
  personlig verneutstyr og
  reflektere
  over hvordan støy og vibrasjon påvirker yrkesutøveren
 • drøfte
  hvilke krav og forventninger som stilles til et likeverdig og inkluderende yrkesfellesskap, og
  beskrive
  hvilke plikter og rettigheter arbeidsgiver og arbeidstaker har i arbeidslivet
 • reflektere
  over fordeler og ulemper ved ulike entrepriseformer
 • planlegge
  prosjekter, beregne kostnader og
  drøfte
  faktorer som påvirker bedriftens lønnsomhet

Underveisvurdering

Standpunktvurdering