Vg3 bilfaget, lette kjøretøy (BMK03‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål

 • planlegge
  , utføre og dokumentere
  arbeidsoppdrag i tråd med lovverk, helse-, miljø- og sikkerhetstiltak, og fabrikantens anvisninger
 • velge reparasjonsmetode og komponent etter fabrikantens anvisninger og ut fra hensyn til økonomi, miljø og sosiale forhold
 • veilede kunder og følge rutiner for kundebehandling og fagetiske normer i bedriften
 • velge og bruke
  verne- og sikkerhetsutstyr ut fra arbeidsoppdrag og reflektere
  over hvordan ulike arbeidsstillinger påvirker kroppen fysisk
 • utføre periodisk vedlikeholdsservice etter fabrikantens anvisninger
 • gjøre rede for
  egenskapene til de forskjellige oljene og væskene og hvorfor de må skiftes ut
 • utføre tilstandskontroll på forbrenningsmotorer med tilhørende systemer og utføre nødvendig reparasjon og justering av komponenter
 • utføre feilsøking på motorstyringssystemer, gjennomføre
  fysiske tester, stille diagnose og foreta utbedringer og kalibreringer
 • utføre funksjonskontroll på ulike avgassrensesystemer i henhold til krav i gjeldende regelverk, stille diagnose og foreta utbedringer
 • gjøre rede for
  sikkerhetstiltak ved arbeid på kjøretøy med høye spenninger, gass- og hydrogendrift
 • funksjonskontrollere drivlinjer på kjøretøy med ulike framdriftsteknologier, feilsøke, stille diagnose og utføre reparasjon eller komponentskifte med kalibrering i ulike drivlinjer
 • funksjonskontrollere kjøretøyets lavspenningssystemer, gjennomføre
  utmåling av ledningsnett og komponenter, stille diagnose og utføre reparasjon eller komponentskifte med kalibrering på de ulike systemene
 • gjøre rede for
  grunnprinsippene ved og utføre vedlikehold på komfortsystemer, klimaanlegg og tilleggsvarmesystemer, og feilsøke, stille diagnose og utføre reparasjon eller komponentskifte med kalibrering på de ulike systemene
 • utføre kontroll av passive og aktive sikkerhetssystemer, stille diagnose og utføre reparasjon eller komponentskifte med kalibrering på de ulike systemene
 • utføre tilstands- og funksjonskontroll av hjuloppheng og styreinnretninger, gjøre rede for
  ulike systemer for fjæring, støtdemping, stabilisering og styring, og skifte komponenter og kalibrere dem
 • utføre hjulstillingskontroll med justering av hjulvinkler, gjøre rede for
  hjulgeometri i ulike hjuloppheng og hvordan de ulike vinklene påvirker dekkslitasje og kjøreegenskaper
 • gjøre rede for
  montert hjulutrustning i henhold til regelverk, legge om dekk og avbalansere hjul, og utføre kontroll og kalibrering av dekktrykkvarslingssystem
 • utføre tilstands- og funksjonskontroll av bremsesystemer i tråd med gjeldende regelverk og produsentenes spesifikasjoner og utføre reparasjon og komponentskifte med kalibrering
 • gjøre rede for
  ulike systemer for bremsekraftforsterking, bremsekraftregulering og energigjenvinning
 • montere deler og utstyr i henhold til gjeldende regelverk og anvisninger fra produsenter og leverandører
 • håndtere avfall og retur av deler, gasser og væsker etter bedriftens interne rutiner for gjenvinning og retur
 • gjøre rede for
  partssamarbeidet i bedriften og reflektere
  over arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og rettigheter og over hvilke krav og forventninger som stilles til et likeverdig og inkluderende arbeidsliv

Underveisvurdering