Biologi (BIO01‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter biologi 2

 • utforske
  ei biologisk problemstilling, analysere
  innsamla data, argumentere for val av metodar og drøfte
  resultat og funn
 • utforske
  faktorar som regulerer vekst i og storleiken på populasjonar, og drøfte
  interessekonfliktar rundt forvaltning av populasjonar
 • utforske
  og dokumentere
  artsmangfald gjennom feltarbeid, drøfte
  resultat og funn og vurdere
  korleis artane er tilpassa økosystemet dei lever i
 • gjere greie for
  energistraum og sentrale stoffkrinsløp
 • drøfte
  korleis menneskeleg aktivitet påverkar krinsløpa, og utforske
  tiltak for å vareta dei
 • utforske
  korleis enzym fungerer, og gjere greie for
  den rolla enzym speler i metabolske prosessar
 • samanlikne
  korleis energi blir omdanna gjennom fotosyntesen og celleandinga, og vurdere
  kva påverknad ulike faktorar har på energiomsetning
 • gjere greie for
  genetisk kode og regulering av genuttrykk, og beskrive
  korleis genteknologi kan brukast for å styre og endre genuttrykk
 • gjere greie for
  korleis eigenskapar blir arva, og utforske
  årsaker til genotypisk og fenotypisk variasjon i populasjonar
 • utforske
  korleis evolusjonære prosessar påverkar genlageret til populasjonar, og samanlikne
  ulike mekanismar for artsdanning
 • vurdere
  kommersiell bruk av genteknologi i medisin og matproduksjon, og drøfte
  etiske problemstillingar ved bruk av slik teknologi

Undervegsvurdering

Standpunktvurdering