Biologi (BIO01‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter biologi 2

 • utforske
  ei biologisk problemstilling,
  analysere
  innsamla data, argumentere for val av metodar og
  drøfte
  resultat og funn
 • utforske
  faktorar som regulerer vekst i og storleiken på populasjonar, og
  drøfte
  interessekonfliktar rundt forvaltning av populasjonar
 • utforske
  og
  dokumentere
  artsmangfald gjennom feltarbeid,
  drøfte
  resultat og funn og
  vurdere
  korleis artane er tilpassa økosystemet dei lever i
 • gjere greie for
  energistraum og sentrale stoffkrinsløp
 • drøfte
  korleis menneskeleg aktivitet påverkar krinsløpa, og
  utforske
  tiltak for å vareta dei
 • utforske
  korleis enzym fungerer, og
  gjere greie for
  den rolla enzym speler i metabolske prosessar
 • samanlikne
  korleis energi blir omdanna gjennom fotosyntesen og celleandinga, og
  vurdere
  kva påverknad ulike faktorar har på energiomsetning
 • gjere greie for
  genetisk kode og regulering av genuttrykk, og
  beskrive
  korleis genteknologi kan brukast for å styre og endre genuttrykk
 • gjere greie for
  korleis eigenskapar blir arva, og
  utforske
  årsaker til genotypisk og fenotypisk variasjon i populasjonar
 • utforske
  korleis evolusjonære prosessar påverkar genlageret til populasjonar, og
  samanlikne
  ulike mekanismar for artsdanning
 • vurdere
  kommersiell bruk av genteknologi i medisin og matproduksjon, og
  drøfte
  etiske problemstillingar ved bruk av slik teknologi

Undervegsvurdering

Standpunktvurdering