Vg3 aktivitørfaget (AKT03‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål 

 • vurdere og bruke informasjon om funksjonsevna, behova, interessene og bakgrunn til brukarane i aktiviseringsarbeidet
 • setje mål for, planleggje, gjennomføre og vurdere aktiviseringsprosessar ut frå funksjonsnivået til den enkelte brukaren og måla til verksemda
 • samtale med og lytte til brukarar og pårørande
 • motivere og rettleie brukarar og pårørande i gjennomføring av aktivitetar
 • koordinere og leie ulike aktivitetar for enkeltbrukarar og for grupper av brukarar
 • planleggje nye aktivitetar ut frå dokumenterte funksjonsendringar hos ein brukar
 • bruke digitale ressursar i aktiviseringsprosessen
 • følgje reglar for personvern og vise digital dømmekraft
 • velje materiale, verktøy og teknikkar til ulike aktivitetar som varetek miljøet
 • vurdere korleis forbruk og aktivitetar kan påverke miljøet
 • administrere og dokumentere aktiviseringsarbeid i samsvar med måla til verksemda
 • setje opp budsjett og rekne ut materialforbruk og pris på aktivitetar og produkt
 • kommunisere og samhandle på tvers av tenestene for å oppnå heilskap og samanheng i tilbodet og gjere bruk av annan kompetanse når det er nødvendig
 • leie, koordinere og leggje til rette for frivillig arbeid
 • utføre arbeidet i tråd med etiske retningslinjer og vurdere eige arbeid
 • utføre førstehjelp og følgje rutinar for varsling
 • arbeide i samsvar med gjeldande reglar for helse, miljø og sikkerheit og delta i arbeid med internkontroll og kvalitetssikring
 • vurdere kva verknad aktivitetar har på den fysiske og mentale helsa til brukarane og dokumentere endringar på bakgrunn av gjennomførte aktivitetar
 • følgje gjeldande regelverk for aktivitørfaget
 • gjennomføre tiltak som sikrar god hygiene og hindrar smitte
 • samarbeide med frivillige og bruke ulike kulturtilbod i aktiviseringsarbeidet
 • halde orden på arbeidsplassen og gjere enkelt vedlikehald av utstyr og maskiner
 • følgje opp eigne rettar og plikter i arbeidsforholdet og gjere greie for korleis partane i arbeidslivet utfører samfunnsrolla si i den norske modellen

Undervegsvurdering