Grunnskole for voksne

Voksne kan ha behov for grunnskoleopplæring i hele fag eller i bare grunnleggende ferdigheter. Grunnskoleopplæring for voksne skal være gratis og tilpasset den enkeltes behov.

Det kan være mange grunner til at voksne trenger grunnskoleopplæring. Noen har ikke fått fullverdig grunnskole der de vokste opp, noen trenger ny opplæring på grunn av sykdom eller skade og noen trenger bedre grunnleggende ferdigheter for å kunne utdanne seg eller få jobb.

For å ha rett til grunnskoleopplæring, må den voksne

  • være over opplæringspliktig alder
  • ha behov for grunnskoleopplæring
  • ha lovlig opphold i Norge

Retten til grunnskole for voksne gjelder også de som har fullført grunnskolen, men som likevel trenger mer grunnskoleopplæring. Retten er regulert i opplæringsloven kap. 4A og i rundskriv Udir-3-2012.

Voksne skal få tilbud om realkompetansevurdering før inntak til grunnskole slik at opplæringen kan tilpasses den enkeltes behov.

Innvandrere

For å ha rett til grunnskoleopplæring, må den voksne ha lovlig opphold i Norge. Voksne over 18 år som venter på svar på søknad om oppholdstillatelse, har likevel ikke rett til grunnskoleopplæring. Kommunen kan velge å tilby grunnskoleopplæring til voksne innvandrere som venter på vedtak om oppholdstillatelse.

Det kan ikke stilles krav om norskferdigheter for å få rett til grunnskoleopplæring for voksne.

Spesialundervisning og særskilt språkopplæring

De som ikke får tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet for voksne, har rett til spesialundervisning. Voksne med annet morsmål enn norsk og samisk har rett til særskilt språkopplæring dersom dette er nødvendig for at de skal kunne få forsvarlig opplæring. Retten til særskilt språkopplæring gjelder til den voksne har tilstrekkelige ferdigheter til å følge den ordinære grunnskoleopplæringen for voksne.

Mer om spesialundervisning for voksne

Ansvar for opplæringen

Kommunen har ansvaret for grunnskoleopplæring for voksne.