Intensiv opplæring for elever fra 1.-4. årstrinn

3. Krav til skolen og skoleeier

En forutsetning for at kravet om rask og egnet intensiv opplæring skal fungere etter intensjonen, er at skolene har tilstrekkelige ressurser tilgjengelig. Skolene må ha nødvendig kompetanse og nødvendige lærerressurser for å kunne oppfylle lovens krav. Det kreves også god kommunikasjon mellom den enkelte skolen og det ansvarlige nivået i kommunen. Tilsvarende gjelder mellom den enkelte friskolen og styret der.

Det er skolen som er pålagt å tilby intensiv opplæring. Dette henger sammen med at den enkelte skolen er nærmest til å vurdere hvordan den intensive opplæringen skal organiseres og gjennomføres, og til å se behovet til den enkelte eleven.

Vi understreker at skoleeier  – kommunen eller styret i friskolen – har det overordnede ansvaret for at regelverket blir oppfylt.