Intensiv opplæring for elever fra 1.-4. årstrinn

1. Bakgrunn

Et grunnleggende problem i skole-Norge er at læringsutfordringer som oppstår tidlig, i for stor grad får utvikle og forsterke seg over tid. For elever på 1. til 4. årstrinn som står i fare for å bli hengende etter, er det derfor viktig å forsterke den tidlige innsatsen.

Ferdigheter i lesing, skriving og regning er viktige for den fremtidige læringen og mestringen til eleven. Disse ferdighetene er viktige senere i arbeids- og samfunnslivet. Dersom det ikke blir satt i verk tiltak tidlig i opplæringsløpet, blir forskjellene i læringsutbytte mellom elevene forsterket – og de blir større utover i opplæringsløpet. 

Intensiv opplæring er ment å være en del av den ordinære tilpassede opplæringen. Det skal være en kortvarig og målrettet innsats fra skolen i lesing, skriving eller regning for elevene som har behov for det. Målet er at elever som trenger det, raskt skal få egnet støtte og oppfølging slik at problemene ikke får mulighet til å utvikle og forsterke seg videre i opplæringsløpet.

Med de nye bestemmelsene om intensiv opplæring i opplæringsloven og friskoleloven , tydeliggjør Kunnskapsdepartementet hva som gjelder særskilt for elever fra 1. til 4.trinn, og hva som gjelder generelt om tilpasset opplæring.

Bestemmelsen om tidlig innsats er ikke videreført i opplæringsloven § 1-3 eller friskoleloven § 3-4a . Den er i stedet erstattet med nye regler om intensiv opplæring i opplæringsloven § 1-4 og friskoleloven § 3-4b

Det er også trukket frem forskjeller mellom kommunene når det gjelder hvor stor del av elevene som har vedtak om spesialundervisning, og hvordan spesialundervisningen blir organisert. Dette kan tyde på at kommunene praktiserer grenseoppgangen mellom ordinær opplæring og spesialundervisning ulikt. På bakgrunn av dette er det presisert forventninger til hvordan skolene skal jobbe med tilpasset opplæring i pkt. 2.2.