Tilpasse opplæringa for elevar med synsnedsetjing

Læreplanane har i stor grad opne kompetansemål. Elevane kan jobbe med og nå måla på ulike måtar. Med god tilrettelegging vil elevar med synsnedsetjing ha høve til å nå dei fleste kompetansemåla.

Målet er å leggje til rette for at alle elevar har likeverdige høve til å nå kompetansemåla, uavhengig av kva føresetnader dei har. I arbeidet med nokre kompetansemål krev det at skulen legg til rette opplæringa for elevar med synsnedsetjing, ved å tilpasse arbeidsmåtar, ressursar, læringsaktivitetar og vurderingsformer.

Det beste for barnet skal alltid vere eit grunnleggjande omsyn.

Tolke og forstå læreplanen

Korleis læraren tolkar og forstår læreplanen i faget, er viktig. Læraren må sjå på kva som er intensjonen med faget, og kva som er dei overordna måla for opplæringa.

I nokre fag er enkelte kompetansemål formulerte slik at dei kan vere krevjande å arbeide med og nå for elevar med synsnedsetjing. Læraren må tolke kompetansemåla i lys av teksten om faget i læreplanen, og tilpasse undervisningsformer, læringsaktivitetar og arbeidsmetodar etter kva den enkelte eleven har behov for.

Døme

Læreplanen i norsk har kompetansemål etter 4. og 7. trinn der det står at elevane skal kunne skrive tekstar med funksjonell handskrift og med tastatur. Beskrivinga av kjerneelementet «skriftleg tekstskaping» understrekar at skriveopplæringa skal vere meiningsfull for elevane.

Omgrepet «funksjonell handskrift» må då kunne tolkast ut frå ei vurdering av kva som er meiningsfullt for elevar med synsnedsetjing. Læraren kan tilpasse opplæringa ut frå kompetansemål som omhandlar skriving, slik at elevane får ei skriveopplæring som er funksjonell og relevant for dei.

Kompetansemål som inneheld visuelle uttrykk og verkemiddel

Nokre kompetansemål viser til bruk av visuelle uttrykk og verkemiddel. For at elevar med synsnedsetjing skal ha utbytte av opplæringa, må læraren tilpasse desse måla. Dette kan hen til dømes gjere gjennom å utforske og bruke ulike taktile illustrasjonar, synstolking og alternative aktivitetar.

Nokre fenomen kan vere utfordrande å forstå for elevar med synsnedsetjing. Det gjeld til dømes himmellekamar. Læraren bør gjere desse tilgjengelege gjennom verkemiddel som elevane har føresetnader for å bruke og forstå. For mange elevar vil forstørring vere nok.

Kompetansemål som inneheld praktiske ferdigheiter

Læreplanverket legg vekt på praktisk, utforskande og relevant læring i fag og på tvers av fag. Ved god tilrettelegging, bruk av hjelpemiddel og ekstra tid vil elevar med synsnedsetjing i større grad kunne utvikle praktiske ferdigheiter og nå kompetansemåla. For elevar som treng støtte i praktiske ferdigheiter, skal læraren tilpasse innhaldet, arbeidsmetodane og læringsressursane i opplæringa slik at elevane når kompetansemåla.

Tverrfaglege utfordringar og behov

Nokre problemstillingar er relevante i fleire fag.

Fag som krev ekstra tilpassing

I nokre fag er det ekstra viktig med tilpassing for at elevane skal kunne nå kompetansemåla.  

Tilrettelagde læremiddel frå Statped

Skulen kan bestille eller laste ned tilrettelagde læremiddel for elevar med synsvanskar frå Statped. Dette er læremiddel som blir tilpassa slik at elevane kan få eit godt læringsutbytte og moglegheit til å delta i opplæringa på lik linje med andre elevar.

Statped har tilrettelagde lærebøker i tre format:

  • punktskriftbok / punktskrift på papir
  • elektronisk bok (Word-dokument)
  • lydbok med fulltekst

Å leggje til rette nye læremiddel tek lang tid, og det er derfor viktig at skulen set seg inn i fristane til Statped så tidleg som mogleg.