Opplæring i punktskrift, tekniske hjelpemidler og mobilitet

Sterkt svaksynte og blinde elever har rett på opplæring i punktskrift, bruk av tekniske hjelpemidler og mobilitet, ofte omtalt som kompenserende ferdigheter. 

Det er individuelt hvilke ferdigheter eleven har behov for opplæring i og hvor omfattende opplæringen bør være. Før skoleeier fatter enkeltvedtak om opplæring skal det foreligge en sakkyndig vurdering. Skolen må planlegge, gjennomføre og evaluere opplæringen sammen med eleven og hjemmet. Opplæringen av eleven bør gis av pedagoger som har relevant synspedagogisk kompetanse. 

Opplæringen kommer i tillegg til den ordinære timerammen. Skolen bør fastsette timeantallet i samarbeid med eleven og hjemmet.

Retten til opplæring i de kompenserende ferdighetene er regulert i 

opplæringsloven § 2-14 (grunnskolen)

opplæringsloven § 3-10 (videregående opplæring)

Planlegge opplæringen

Skolen må lage en plan for opplæring i de kompenserende ferdighetene. Planen bør ta utgangspunkt i elevens behov og forutsetninger, og dere må lage den i samråd med eleven og hjemmet.

Det kan noen ganger være en god løsning å jobbe intensivt med en av ferdighetene i en avgrenset periode. Dette kan for eksempel være aktuelt når eleven begynner med lese- og skriveopplæring, eller når eleven skifter skole og har behov for mobilitetsopplæring i det nye skolemiljøet. Opplæringen bør også ta høyde for behov som dukker opp underveis.

Opplæringen i de kompenserende ferdighetene skal bidra til at eleven deltar mest mulig selvstendig i felleskapet. Planen må derfor henge sammen med læreplanene og den enkelte elevens mål.

Forslag til opplæringsmål

Vi anbefaler at dere bruker forslagene til opplæringsmål når dere planlegger hva dere skal gi opplæring i, og hvilke mål dere skal prioritere. Elevene vil ha ulike behov, og dere må se rekkefølge og progresjon ut fra disse. Alle elever skal ikke nødvendigvis innom alle nivåer eller alle mål.

Opplæringsmålene gjelder både opplæring i grunnskole, videregående og voksenopplæring. Målene er delt inn i tre nivåer, og eleven må mestre nivå 1 før dere går videre til nivå 2. Nivåene er uavhengig av alder.

Vurdere elevens ferdigheter

For å vurdere elevens ferdigheter i de kompenserende ferdighetene må dere bruke målene fra planen. I prinsippet vil all vurdering av opplæring i kompenserende ferdigheter være en form for underveisvurdering.

Eleven skal ikke ha standpunktvurdering eller vurdering med karakter i disse ferdighetene.

Evaluere planen

Dere bør evaluere planen for opplæringen kontinuerlig, slik at den er i tråd med elevens behov og utvikling. Evalueringen bør skje i samråd med eleven og foresatte, og legge grunnlag for ny plan.