Synsnedsettelser

For elever med synsnedsettelser er det viktig med synspedagogisk tilrettelegging og målrettet opplæring i viktige ferdigheter for å få et godt utbytte av skolehverdagen. 

Elever med synsnedsettelser følger læreplanen i alle fag, og skolen må tilpasse opplæringen slik at de når målene i læreplanen.

Sterkt svaksynte og blinde elever har i tillegg rett til opplæring i punktskrift, tekniske hjelpemidler og mobilitet når de har behov for det. Mange kan også ha behov for målrettet opplæring for å selvstendig mestre viktige aktiviteter i dagliglivet.

Rett til opplæring i kompenserende ferdigheter

Sterkt svaksynte og blinde har rett til opplæring i punktskrift, tekniske hjelpemidler og mobilitet, hvis de har behov for det. Disse ferdighetene omtales som kompenserende ferdigheter, og er viktige for at eleven skal få et godt utbytte av opplæringen. 

Før skoleeier fatter enkeltvedtak om slik opplæring skal det foreligge en sakkyndig vurdering.

Les mer: Opplæring i punktskrift, tekniske hjelpemidler og mobilitet

Hjelp til selvstendig mestring av skolehverdagen

Elever med synsnedsettelser kan ha behov for hjelp og opplæring knyttet til selvstendig mestring av skolehverdagen og dagliglivets gjøremål. Dette omtales som ADL-trening eller opplæring i selvstendighet.

ADL-trening handler om ferdigheter som for eksempel påkledning av uteklær eller arbeidsmetoder i praktiske og estetiske fag. Målet er at eleven skal kunne mestre både skolehverdagen og dagliglivets gjøremål så selvstendig som mulig.

ADL-trening kan regnes som opplæring når skolen er ansvarlig og tiltaket er en del av elevens individuelle opplæringsplan (IOP). Skoleeier må fatte enkeltvedtak om spesialundervisning.

Tilpasse opplæringen 

Elevenes forutsetninger skal ikke hindre dem i å nå kompetansemålene. Lærerne må derfor tilpasse arbeidsmåter, ressurser, læringsaktiviteter og vurderingsformer til elevenes forutsetninger. Også under prøver og eksamener vil denne elevgruppen ha behov for tilrettelegging for å få vist kompetansen sin.

Les mer: Tilpasse opplæringen for elever med synsnedsettelser

Les mer: Tilrettelegge prøver og eksamen for elever med synsnedsettelser

Tilrettelagte læremidler fra Statped

Skolen kan bestille eller laste ned tilrettelagte læremidler for elever med synsvansker fra Statped. Dette er læremidler som tilpasses slik at eleven kan få et godt læringsutbytte og mulighet for likeverdig deltakelse i opplæringen.

Statped har tilrettelagte lærebøker i tre formater:

  • punktskriftbok/punktskrift på papir
  • elektronisk bok (Word-dokument)
  • lydbok med fulltekst

Tilrettelegging av nye læremidler tar lang tid, og det er derfor viktig at skolen setter seg inn i Statpeds frister så tidlig som mulig.