Spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging i barnehagen: Hvem gjør hva?

God tilrettelegging og riktig spesialpedagogisk hjelp forutsetter at barnehagen samarbeider godt med barnet, foreldrene og flere andre relevante aktører. Her finner dere oversikt over hvilke roller de ulike aktørene har. 

Det varierer hvor mange og hvilke aktører som er involvert i oppfølgingen av et barn.

Barnet

Barn under opplæringspliktig alder har rett til spesialpedagogisk hjelp hvis de har særlige behov. Dette gjelder uavhengig av om de går i barnehage. Formålet med den spesialpedagogiske hjelpen er å gi barnet tidlig hjelp og støtte i å utvikle og lære for eksempel språklige og sosiale ferdigheter.

Barnet kan få den spesialpedagogiske hjelpen individuelt eller sammen med andre.

Foreldrene til barn som mottar spesialpedagogisk hjelp, skal alltid få tilbud om foreldrerådgivning.

Barnet har også rett til å bli hørt i saker som angår seg selv, og har rett til økende grad av selvbestemmelse avhengig av alder og modenhet. Både foreldre, barnehagen og andre relevante aktører skal ta hensyn til hva barnet mener. Hvor omfattende medvirkningen er, og hvordan barnet får medvirke, avhenger av barnets alder, modenhet og funksjonsnivå.

I alle handlinger som berører barn, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn.