Barns trivsel - voksnes ansvar

8. Samarbeid mellom barnehage og hjem

Samarbeid med barnets hjem skal ligge til grunn for virksomheten

Alt barnehagen gjør, skal ha barnets beste som grunnlag, og et nært samarbeid med hjemmet er viktig for å støtte barnets utvikling. Relasjonen mellom barnehage og hjem må være preget av åpenhet og likeverd. Personalet har ansvar for å samarbeide med alle foreldrene på en slik måte at de opplever seg sett, hørt og inkludert. Det er viktig for foreldrene at personalet viser interesse for barnet deres og opptrer som tilstedeværende og trygge.

Rammeplanen sier at barnehagen skal legge til rette for foreldresamarbeidet og god dialog med foreldrene. Foreldresamarbeidet skal både skje på individnivå, med foreldrene til hvert enkelt barn, og på gruppenivå, gjennom foreldrerådet og samarbeidsutvalget.

På individnivå skal barnehagen legge til rette for at foreldrene og barnehagen jevnlig kan utveksle observasjoner og vurderinger knyttet til enkeltbarnets helse, trivsel, erfaringer, utvikling og læring. Barnehagen skal begrunne sine vurderinger overfor foreldrene og ta hensyn til foreldrenes synspunkter.

Foreldrene følger barnet til en ny arena

Gjensidig og varm kommunikasjon mellom foresatte og ansatte i barnehagen har positiv effekt på hvordan barna fungerer og trives. Foreldrenes nærhet til og kunnskap om eget barn er grunnlaget for samarbeidet, og de skal ha medinnflytelse på den hverdagen barnet deres deltar i i barnehagen.

Foreldrene og personalet møter i hovedsak barnet på hver sin arena og i ulike kontekster, og de kan derfor ha ulik kunnskap om barnet. Begge parter kan ha nytte av å utveksle denne kunnskapen. Et samlet blikk og felles refleksjon kan bidra til en mer helhetlig og nyansert opplevelse som grunnlag for godt samspill med barnet.

Foreldre og ansatte møter hverandre daglig

Daglig kontakt og uformell småprat om barnet og det som foregår i barnehagen, er en viktig base for foreldresamarbeidet. Slik opplever foreldrene at personalet ser, er opptatt av og tar vare på deres barn, og det kan bidra til at de får tillit til barnehagen. Når foreldre henter barnet sitt, kan de for eksempel få innblikk i dagens aktiviteter, barnets opplevelser og et inntrykk av hvordan barnet har hatt det. Dette er en god innfallsvinkel for foreldrenes samtaler med eget barn om dagens innhold og barnets opplevelse av barnehagedagen. Det er også et godt utgangspunkt for å vurdere barnets trivsel og en nyttig innfallsport for løpende samarbeid med barnehagen.

Foreldrene er en viktig ressurs

Ansatte og foreldre må arbeide sammen for å oppnå et inkluderende og godt psykososialt miljø som forebygger mistrivsel, utrygghet, diskriminering og krenkelser. Personalet må vise i praksis at de ser foreldrene som en ressurs og at deres bidrag er viktig for at barna skal trives.

Samtaler om og refleksjon over barnehagens formål, som å møte barna med tillit og respekt, og grunnleggende verdier, som fellesskap, omsorg, toleranse, medansvar og solidaritet, bør foregå jevnlig og eksemplifiseres i hverdagen. Foreldre og barnehage samarbeider i holdningsarbeidet og tar felles ansvar for å støtte og styrke barna. Foreldrene kan fange opp signaler om livet i barnehagen og deretter komme med innspill som kan ha betydning for kvaliteten på miljøet. Barnehagen kan være en arena der foreldrene møter hverandre og bygger nettverk.  

Foreldrene er naturlig bekymret for barna sine

De ansatte må gi tydelig uttrykk for at det er naturlig at barn har utfordringer i samspillet med hverandre i løpet av småbarnsalderen, og at de fleste barn nå og da vil kunne oppleve ubehagelige situasjoner. Det kjennes likevel vondt for foreldre å høre om eller observere episoder der et barn blir utesteng, ertet eller plaget. Det er også vanskelig for foreldre å oppleve at et barn iblant, i en periode eller stadig erter, plager eller stenger andre ute. Personalet må da beskrive hvordan de selv opptrer i hverdagen. Sentrale momenter vil være deres nærhet til barna, observasjon, ingen aksept for atferd som går ut over andre, og voksne som støttespillere i barnas samhandling.

Foreldrene trenger informasjon

Etablerte, gode relasjoner mellom foreldrene og de ansatte gjør det enklere og tryggere å ta opp eventuelle bekymringer eller problemer. Det er viktig at innholdet i uformelle samtaler med foreldre når andre er i nærheten, er positivt vinklet og i stor grad handler om barnets opplevelser og mestring, også sosial mestring.

Hvis barnet er til stede, er det naturlig at de voksne involverer det i samtalen. Personalet legger vekt på hvor avgjørende det er at foreldrene tar kontakt umiddelbart hvis de er bekymret for et barn, og de understreker at barnehagen også vil være rask til å informere foreldrene.

Om barnet selv gir uttrykk for at det ikke trives, eller når foreldrene eller personalet av en eller annen grunn er bekymret for et barn eller er usikre på noe, må partene snakke sammen og samarbeide om løsninger og mot felles mål. Slike samtaler må foregå på tomannshånd. Det må være en åpen dialog hvor personalet begrunner og forklarer hva de gjør, og på hvilken måte de gjør det. Understrek at det er barnehagens ansvar å ta seg av dette. Snakk også om hvordan foreldrene kan følge opp og støtte arbeidet. Hold tett kontakt, og bli enige om møtepunkter.

Foreldremøter er en samarbeidsarena

Aktuelle tema fra rammeplanen som livsmestring og helse, og vennskap og fellesskap kan være nyttige som innhold på foreldremøter. Inviter også foreldrene til å komme med forslag til temaer de ønsker å ta opp på fellesmøter.

På slike møter må barnehagen i tillegg informere foreldrene om det fortløpende, forebyggende arbeidet med å skape et godt psykososialt barnehagemiljø. Ta utgangspunkt i fakta og hverdagsfortellinger. Foreldrene kan deretter samtale i grupper om det aktuelle temaet eller gitte problemstillinger innenfor temaet. Avslutt gjerne med en oppsummerende samtale i plenum. Kanskje blir det naturlig å konkludere med noe som foreldrene og barnehagen kan samarbeide om videre, eller med en avtale om oppfølging og vurdering på neste møte.

Forslag til refleksjon og samarbeid

  • Hva kjennetegner foreldresamarbeid med høy kvalitet?
  • Hvordan skal du/dere fortløpende gi foreldrene støttende meldinger om eget barn?
  • Hvilket tema ønsker dere å ta opp på neste foreldremøte?
  • Planlegg og gjennomfør et foreldremøte som handler om samhandling i barnehagen. Vurder møtet, og noter tips for oppfølging og for neste møte.