Barns trivsel - voksnes ansvar

9. Personalets samarbeid for et godt barnehagemiljø

Trygge voksne skaper trivsel

Gjensidig åpenhet og støtte i samarbeidet er viktig for personalet. Alle kan gjøre feil, og ingen dager er som regel like gode. En gjennomgående aksepterende og anerkjennende væremåte bidrar til trygghet, tillit og trivsel. En felles grunnholdning om at alle i prinsippet vil hverandre vel, kan være et godt utgangspunkt.

Det er gunstig å utvikle en hjelpekultur hvor kollegaer støtter hverandre. Det motvirker usikkerhet og stress og bidrar til aktiv deltakelse og innsats. Personalet bør reflektere over egen væremåte og samhandling og arbeide sammen for å øke kvaliteten på det kollegiale samspillet.

Ansatte er bidragsytere til miljøet og kulturen i barnehagen

Også relasjoner og samspill mellom de voksne har stor betydning for det psykososiale miljøet i barnehagen. Trygge ansatte i et inkluderende arbeidsmiljø bidrar til varme i miljøet rundt. Humor kan være en vitamininnsprøytning i hverdagen. Ansatte som trives på jobben, opplever ofte overskudd. Deres trivsel har smitteeffekt og gunstig innvirkning på hverdagsatmosfæren.

Ansatte deler ansvaret

For å oppnå et godt barnehagemiljø er det viktig at de ansatte samarbeider tett og tar felles ansvar. Da snakker de sammen om verdier de skal handle ut fra, og drøfter seg fram til felles holdninger som grunnlag for å bli enige om hvordan de skal handle. Den enkelte må ha et bevisst og reflektert forhold til reglene og rutinene som styrer dagen. Samtidig har hver og en et personlig handlingsrom innenfor felles grenser, og det vil alltid være behov for et profesjonelt skjønn i hverdagen.

Endringsvillige ansatte kan bidra til økt kvalitet

De ansatte reflekterer over det de ser og hører når de er sammen med barna, snakker sammen om hva de opplever og fornemmer i barnegruppen, og reflekterer over egne verdier, holdninger og handlinger. Når hele personalet handler konsekvent etter felles prinsipper, kan barnas hverdag bli forutsigbar, oversiktlig og gjennom det trygg. De fleste sannheter går ut på dato, og alle fellesskap er i stadig endring. Planer, rutiner og regler må vurderes fortløpende og revideres ved behov for å opprettholde høy kvalitet.

Styreren er en sentral relasjonsbygger

En styrer er leder for voksne og barn i barnehagen. I alle organisasjoner har ledelsen stor betydning for medarbeidernes mulighet og motivasjon for å gjøre en god innsats. Styreren har et stort ansvar for det psykososiale miljøet i barnehagen. Det krever at han eller hun er reflektert og bruker egen kunnskap om barns utvikling, læring, sosialisering, relasjoner og relasjonsbygging som utgangspunkt for å bygge et godt psykososialt miljø.

Styreren må bidra aktivt i arbeidet med å skape gode relasjoner mellom barn og voksne, barna imellom og mellom de voksne, medregnet foreldrene. Han eller hun bør være synlig og involvert i barnas daglige gjøremål og opplevelser i så stor grad som det er mulig i en travel hverdag.

Styreren leder utviklingsarbeidet i barnehagen

Personalet er nøkkelen til kvalitet. For å skape et godt psykososialt miljø i barnehagen er det derfor viktig at styreren ansetter kompetente voksne og leder et kontinuerlig og langsiktig utviklingsarbeid. Personalet har behov for teoretisk kunnskap, praktiske eksempler som forankrer teorien, og egne erfaringer.

Styreren selv bør være oppdatert på ny forskning og teori. Han eller hun gir de ansatte mulighet til å styrke egen kompetanse og videreutvikle egne ferdigheter. Styreren støtter de ansatte slik at de opplever mestring på jobben. Tid til felles refleksjon over egen og barnehagens praksis er viktig for stadig å kunne øke kvaliteten på arbeidet. Styreren viser tro på og tillit til personalet. Samtidig må det framgå at han eller hun har klare forventninger om at de ansatte viser kompetent atferd. Regler blir vedtatt, og rutiner blir etablert i samarbeid med ansatte og foreldre. Styreren må være seg sin rolle som leder bevisst, og følge opp avtaler og regler.

Styreren bidrar til et godt samarbeidsklima

Styreren har ansvar for å skape en organisasjonskultur som er åpen nok til at personalet kan gi hverandre tilbakemeldinger som grunnlag for veiledning, samarbeid, refleksjon og endring av egen praksis. Noen vil i denne sammenhengen trenge støtte fra lederen for å bli trygge i egen rolle. Selv må styreren være en god rollemodell. Han eller hun må raskt gripe fatt i eventuelle negative kommunikasjonsmønstre hos personalet. I samarbeid med pedagogene veileder styreren personalet, leder samarbeidet med foreldrene og følger opp bekymringsmeldinger.

Styreren har ikke ansvaret alene

Pedagogene er viktige støttespillere for styreren, og han eller hun skal kunne få hjelp fra andre instanser ved behov. Nært samarbeid med pp-tjenesten er sentralt. Er det snakk om navngitte enkeltbarn, må det skje i forståelse med foreldrene som skal gi sitt samtykke. Det er viktig å fange opp barn med psykososiale vansker tidlig. Jo tidligere tiltak iverksettes, desto mer virksomme er de. Fastlåste adferdsmønstre kan være vanskelige å bryte, og arbeidet kan derfor bli svært ressurskrevende.

Forslag til refleksjon og samarbeid

  • Hva gjør en voksen som er en god rollemodell i barnehagen?
  • Hvilke kvaliteter preger samhandlingen mellom de ansatte?
  • Hva kan dere gjøre for å styrke samarbeidet i personalgruppen?
  • Hvordan skal personalet observere hverandre og gi hverandre tilbakemeldinger?